Град Нови Пазар

Остваривање права на родитељски додатак оца (Нови Пазар)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Остваривање права на родитељски додатак оца

Орган задужен за спровођење

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Шабана Коче 85, 36300 Нови Пазар

Опис

Сврха поступка је остваривање права на родитељски додатак оца. Захтев се подноси у року од 6 месеци од дана рођења детета. Поступак се покреће по пријему захтева подносиоца и по окончању административног поступка, доноси се решење о признавању права на родитељски додатак оца. Подносиоцу захтева се обавештење на крају доставља путем поште. Уколико подносилац захтева није задовољан са исходом решења, може поднети жалбу у року од 15 дана.

Где и како

Предаја захтева врши се у Одељењу за друствене делатности, радним данима од 07:30 до 14 часова, у улици Шабана Коче 85, 36300 Нови Пазар. Приликом подношења захтева, странка је дужна да поднесе потребну документацију. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Приликом подношења захтева, странка је дужна да приложи следећу документацију:
                1.             Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу као и децу мајке дететета за које се подноси захтев,
                2.             Уверење о држављанству за себе и мајку детет,
                3.             Фотокопија своје личне карте и личне карте мајке детета,
                4.             Фотокопија своје оверене здравствене књижице и оверене здравствене књижице мајке детета
                5.             Пријаве пребивалишта за децу,
                6.             Уверење надлежног органа старатељства да:
                                -Непосредно брине о детету за које је поднео захтев,
                                -Није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.
Када отац уместо мајке детета подноси захтев поред наведених доказа за мајку и себе прилаже и један од следећих доказа:
                1.             Извод из матичне књиге умрлих за мајку,
                2.             Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете,
                3.             Потврду надлежног здравственог органа о тежој болести мајке,
                4.             Решење којим је мајка лишена псловне способности,
                5.             Потврду надлежне установе о почетку И трајању издржавања казне затвора за мајку.
Рок за решавање предмета је 30 дана, а у случају потребе допуне документације додатним доказима, рок се продужава на 60 дана.
Контакт телефон за ближе информације: 020/319-580

Корисни линкови

Grad Novi Pazar

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10, 18/16),
Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92),
Глава ИИ, ИИИ и ИВ упутства о канцеларијском пословању органа државне управе("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93-исправка),
Одлука о локалним административним таксама,
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09.
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02,80/04,123/04,17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11-УС).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете