Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање потврде о адреси објекта
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање потврде о адреси објекта

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Потврда овог Одељења о адреси објекта

Где и како

  Захтев за издавање потврде о адреси објекта може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs ,попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 Захтев за издавање потврде о адреси објекта  садржи:
- име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;
- назив и адресу ;
- попис прилога.

 Уз захтев се обавезно прилаже :
      -     Фотокопија купопродајног уговора и

       -  Доказ о уплати  административних такси:
две (2) уплате oпштинске административнe таксе (такса за поднесак и такса за потврду) у износу од по 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд).

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)  
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете