Градска општина Нови Београд

Захтев за разгледање и умножавање списа предмета и давање обавештења о току поступка
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за разгледање и умножавање списа предмета и давање обавештења о току поступка

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд

Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање

Одсек за комуналне послове

Опис

Заинтересована странка или свако треће лице које учини вероватним свој правни интерес у предмету, као и заинтересовани државни орган, могу поднети захтев за разгледање списа и давање обавештења о току поступка.

Референт задужен за предмет утврђује из приложене документације да ли странка има правни интерес и да ли је уплатио административне таксе.  Уколико има правни интерес, заинтересовани  се позива и одобрава му се да под надзором службеног лица врши преглед документације, као и да препише или фотокопира списе, о свом трошку.

У току увида у списе предмета, као и у  случају потребе фотокопирања одабране документације, референт задужен за предмет стара се о заштити података о личности, тако што на фотокопији документа личне податке: ЈМБГ; број личне карте и друге податке предвиђене законом,на погодан начин заштити,избришеодносно зацрни црним фломастером )

Где и како

- Захтев за разгледање списа и умножавање списа предмета, као и захтев за обавештавање о току поступка, подноси се у писаном облику или усмено, надлежном органу  Управе:
 • Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
 • Образац захтева можете и сами одштампати са сајта www.novibeograd.rs ,попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

Захтев за разгледање и умножавање списа предмета садржи:

1) Доказ о правном интересу;

2) Административна такса за разгледање  и умножавање списа предмета по полутабаку оригинала, у износу од 390,00 динара на уплатни рачун број  840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд; 

3) Разгледање списа, за сваки започети сат у износу од  350,00 динара, на уплатни рачун број  840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд и

4) Пуномоћ/овлашћење заступника подносиоца захтева; 

Корисни линкови

 Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15,61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'' 80/92 и 14/93).
- Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС бр.104/09,68/12 и 107/12)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете