Министарство државне управе и локалне самоуправе

Пријава за полагање испита за инспектора
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава за полагање испита за инспектора

Орган задужен за спровођење

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Београд
Бирчанинова 6 

Испит за инспектора

Испит за инспектора полаже се на основу Правилника о програму и начину спровођења испита за инспектора („Службени гласник РС“, број 88/16 од 28. октобра 2016. године) који је донео министар надлежан за послове државне управе на основу члана 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15).

Сагласно
Закону о инспекцијском надзору испит за инспектора полажу запослени који обављају послове инспекцијског надзора (члан 46).

И
нспектор који на дан ступања на снагу овог закона (29. април 2015. године) има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора ослобођен је обавезе полагања испита за инспектора (члан 66).

Испит
се спроводи у следећим областима ‒ испитним предметима:

1) Општи управни поступак и основи управних спорова;

2) Закон о инспекцијском надзору и пратећи прописи и општи акти;

3) Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања;

4) Основи казненог права и казнених поступака;

5) Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора.

Испит за инспектора спроводи Комисија
коју образује министар надлежан за послове државне управе.

Комисија сачињава
списак прописа за припрему испита и списак питања која се могу поставити у току испита, која се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове државне управе и интернет страници Координационе комисије.

Кандидати који имају положен правосудни испит и кандидати
који ће обављати послове из надлежности и делокруга управне инспекције ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова”, „Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања” и области „Основи казненог права и казнених поступака”.

Кандидати који имају положен државни стручни испит који обухвата области општег управног поступка и основа управних спорова, односно казненог права и казнених поступака ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова”, односно области „Основи казненог права и казнених поступака”. 

Кандидати из инспекције за превентивну заштиту у саставу министарства надлежног за унутрашње послове ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова” и „Основи казненог права и казнених поступака”. 

Трошкови полагања испита за инспектора износе 7.500,00 динара, а трошкови полагања поправног испита износе 4.000,00 динара.

Накнада трошкова уплаћује се пре полагања испита, у буџет Републике Србије.

Уколико се захтев подноси преко Портала еУправа, уплату је потребно извршити са позивом на број који се добија у оквиру поднетог захтева. Уплата извршена са позивом на број добијеним у оквиру поднетог захтева, аутоматски ће се раскњижити, и у том случају није потребно достављати доказ о уплати.

Захтев са прилозима може се поднети електронски преко Портала
еУправа  или путем поште на  адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова бр. 6, 11000 Београд.

Захтев за полагање испита подноси се најкасније 60 дана пре истека рока у коме је запослени, сагласно закону или другом посебном пропису, обавезан да испит положи. Уколико орган не поступи у утврђеном року, кандидат је овлашћен да сам поднесе овај захтев.

О захтеву за полагање испита одлучује министар надлежан за послове државне управе решењем
.

Испит за инспектора полаже се писмено и усмено.

Испит се спроводи по испитним предметима.

Водећи рачуна о року у коме је кандидат обавезан да положи испит, Комисија одређује дан, време и место полагања испита, о чему обавештава подносиоца захтева.

Кандидату који је положио испит издаје се Уверење о положеном испиту за инспектора и шаље се поштом на адресу која је наведена у пријави.

За све додатне информације у вези са начином полагања испита за инспектора можете затражити електронским путем на адресу
ispitzainspektora@mduls.gov.rs.

Корисни линкови

Закон о инспекцијском надзору
Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора
Испитна питања

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-

еАнкете