Предшколска установа "Полетарац" Барајево

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у предшколску установу чији је оснивач Град Београд

Датум објављивања/ажурирања

08.04.2019.године 

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа "Полетарац" Барајево

Адреса:Светосавска 218

Телефон: 011 787 212 2

Електронска адреса: p.u.poletarac@gmail.com

Надзорни орган

Град Београд 

Опис

Захтев за упис детета у предшколску установу  чији  је оснивач Град Београд може се поднети електронским путем или непосредно у самој установи.

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, старатеља и хранитеља:

- деца узраста до 3 године (јасле);

- деца узраста од 3-5,5 година (вртић);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);

- деца са сметњама у развоју-развојна група.

Где и како

1. Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста)

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2. Пријава за упис непосредно  у Предшколској установи

У Предшколској установи "Полетарац "  пријаву за упис можете поднети лично, у периоду од 8.04.до 25.04.2019. године, и то сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

- дати сагласност да податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања , запослени у Предшколској установи прибавља по службеној дужности

- или сам прибавља непходну целокупну или део документације

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
- правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског  права
- извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
- решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју:
- потврда надлежне здравствене институције

1.4. За тешко оболелу децу:
- потврда изабраног педијатра

1.5. За кориснике новчане социјалне помоћи:
- решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6. За децу тешко оболелих родитеља:
- решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7. За остале осетљиве категорије:
- решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8. За лица на одслужењу казне:
- потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца:

2.1. За запослене 
- потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис.

2.2. За уметнике: 
- решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника.

2.3. За студенте 
- потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4. За пољопривреднике 
- уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО.

2.5. За родитеље запослене у иностранству 
- потврда о запослењу коју је оверио судски тумач;

2.6. За пензионере 
- решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019)

Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. Закон и 10/2019)

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. гласник РС“, 44/2011)

Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Сл. гласник РС“, број 44/2011)

Статут Предшколске установеИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа "Полетарац" Барајево

-

Светосавска 83

011/7872-130

-

еАнкете