Град Сремска Митровица

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

Орган задужен за спровођење

Град Сремска Митровица
Градска управа за буџет и локални економски развој
Служба наплате прихода
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица 

Опис

Обавезу подношења пријаве имају сви привредни субјекти регистровани у Агенцији за привредне регистре, а обављају делатност на територији Сремске Митровице, у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности. 

Где и како

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се надлежном органу Управе:

-Online кликом на плаво дугме  еУслуга
 (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска  Митровица
 и преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУслуге или еУправа).
-Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Службе, ул. Светог Димитрија бр. 8, Сремска Митровица,
-Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом на адресу:
Градска управа за буџет и локални економски развој, улица Светог  Димитрија број 13, Сремска Митровица.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/615-355, локал 26.

 Уз пријаву се подноси:
-решење или извод о регистрацији од Агенције за привредне регистре (копија)
-потврду о извршеној регистрацији - ПИБ (копија)
-обавештење о разврставању правних лица у складу са чл.7 Закона о рачуноводству и ревизији
- уговор о закупу пословног простора (копија) 
- одлука директора о отварању пословне јединице
 
Пријављивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору се не наплаћује. 

Правни основ

-Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
 99/2013-усклађени дин. износи и 125/2014-усклађени дин. износи),
-Закон о пореском поступку и пореској администрацји („Службени гласник РС“, број 80/02............93/12,
  47/13, 108/13, 68/2014
, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење и 112/2015),
-Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Сремска Митровица“, бр. 13/13 и 11/14). Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете