Општина Врњачка Бања

Захтев за излазак инспекције и доношења решења надлежне инспекције Општинске управе општине Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Поступање по захтеву странке и доношење решења надлежне инспекције Општинске управе општине Врњачка Бања
/за физичка лица/ 

Орган задужен за спровођење

Општинска управа општине Врњачка Бања

1. Комунална инспекција

2. Грађевинска инспекција

3. Инспекција за заштиту животне средине

4. Просветна инспекција

5. Саобраћајна инспекција

Опис

На основу поднетог захтева физичког или правног лица надлежна инспекција Општинске управе општине Врњачка Бања утврђује чињенично стање на терену и на основу сачињеног записника предузима даље активности на решавању поднетог захтева.

Где и како

Странка – физичко или правно лице на писарници Општинске управе општине Врњачка Бања (канцеларија бр.1) подноси захтев за излазак инспекције на терен. Уз захтев странка је дужна приложити доказ о уплати административних такси, чији је износ назначен у обрасцу захтева као и другу документацију којом се доказује учињени прекршај.

Правни основ

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015);

Законска и  подзаконска акта која утврђују надлежност инспектора Општинске управе општине Врњачка БањаИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете