Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности) у државној својини и обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; спровођење мера заштите државне имовине путем инспекцијског надзора; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; управљање средствима у државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија; чување и евиденцију поклона у државној својини; укњижбу државне својине на непокретностима; старање о наплати закупнине, као и друге послове одређене законом.

Пријава на регистар непокретности у јавној својини
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење

Обавештавамо кориснике који су евидентирали непокретности које користе у јавној својини у Регистру јединствене евиденције непокретности, да ће НЕП ЈС обрасци који су попуњени у периоду  08.02.2016. године до 10.02.2018. године, а нису унети у базу (непредати подаци)  аутоматски бити уклоњени.

Такође, од 17.05.2018. године је уведен механизам аутоматског брисања непредатих НЕП ЈС образаца, који су старији више од 3 (три) месеца.

 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Упутство

Приступ овој услузи омогућен је само запосленим у институцијама који су корисници јавних непокретности и који поседују квалификовани сертификат.

Уколико сте запослени у таквој институцији, а немате приступ овој услузи потребно је да на  office@ite.gov.rs доставите следеће податке:

 - Назив институције
 - Адресу институције
 - ПИБ
 - Матични број

 - Име и презиме особе којој је потребно одобрити приступ апликацији (која поседује квалификовани електронски сертификат)
 - ЈМБГ
 - адреса електронске поште (e-mail)

и добићете сва неопходна упутства и инструкције за регистрацију.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ПОГЛЕДАЈТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Републичка дирекција за имовину Републике Србије

http://www.rdi.gov.rs/

Краља Милана 16

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3287087

еАнкете