Општина Врњачка Бања

Доношење решења за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Доношење решења за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Доношење решења за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета)

Где и како

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета подноси се СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, канцеларија бр.2.(информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs., који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, односно 60 дана ако је захтев непотпун.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ

 - Дознака
 - Изводи из матичне књиге рођених за децу
 - Фотокопија личне карте
 - Фотокопија оверене здравствене књижице
 - Фотокопија радне књижице
 - Фотокопија Уговора о раду
 - Фотокопија потврде на обавезно социјално осигурање, образац М-А
 - Решење о породиљском одсуству
 - Решење о одсуству са рада ради неге детета
 - Потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и посредно пре остваривања права
 - Потврда о оствареној заради
 - Извештај (извод) банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за последњих дванаест месеци, који  претходе месецу у коме отпочиње одсуство за сваки месец појединачно
 - ОД обрасци, обрачунски листићи (за 12 месеци из потврде о оствареној заради)

Правни основ

- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001)

- Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“, број 16/2002, 115/2005, 107/2009)

- Правиник о ближим условима и начину успостављања права на финансијску подршку породици са децом („Сл.гласник РС“, број 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010, 27/2011)

- Породични закон („Сл.гласник РС“, број 18/2005, 72/2011, 6/2015).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете