Град Лозница

Иницијатива за измену просторног/урбанистичког плана
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Иницијатива за измену просторног/урбанистичког плана

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Опис

Сврха поступка је покретање иницијативе за доношење, односно измену плана генералне или детаљне регулације. Физичка и правна лица могу да покрену наведену иницијативу у писаној форми. По окончању поступка, странка добија обавештење о статусу иницијативе.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Славица Николић Санадер, шеф Одсека за урбанизам
                                                             Телефон: 015/873-066
                                                             Е-маил: /
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 сати. Сви рокови су у радним данима.
Рок за решавање потпуног предмета: 90 дана.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС)
Правилник о садржини и начину поступка израде планских докумената


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете