Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Захтев за добијање дозволе за промет лекова и медицинских средстава на велико


Назив услуге

Захтев за добијање дозволе за промет лекова и медицинских средстава на велико

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Опис

Захтев за добијање дозволе за промет лекова и медицинских средстава на велико у коме је наведена врста и група лекова (према АТЦ класификацији), односно класа и категоријија медицинских средстава. Захтев (са приложеном документацијом подноси се Министарству здравља – одсеку за инспекцију за лекове и медицинска средства – на писарници у Београду, ул. Немањина 22-26, или поштом. Обавезно оставити податак о контакт особи и броју телефона. Уз захтев се прилаже:
1.Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 36.540,00 динара на рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: уплата републичке административне таксе, прималац: буџет Републике Србије.
2.Извод из регистра привредних субјеката од Агенције за привредне регистре за правно лице које подноси захтев, не старије од 15 дана од дана подношења захтева.
3.Доказ о правном основу коришћења простора за складиштење лекова и медицинских средстава (уговор о закупу, доказ о власништву или други одговарајући доказ) оверен у суду.
4.Доказ да је простор за складиштење лекова и медицинских средстава пословни простор.
5.Скица простора за складиштење лекова и медицинских средстава оверена од стране овлашћеног лица и табела са уписаним површинама и наменом делова складишног простора у складу са чланом 10. Правилника о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава...(„Сл.гласник РС“ број 10/2012) - у даљем тексту: Правилник.
6.Изјава о територији снабдевања, оверена од стране правног лица које подноси захтев (цела територија Републике Србије, одређени окрузи, општине).
7.План за хитно повлачење лекова и медицинских средстава из промета, оверен од стране правног лица које подноси захтев, у складу са смерницама Добре праксе у дистрибуцији лекова („Сл. гласник РС“ број 28/2008) (сходно се односи и на медицинска средства).
8.Оверена фотокопија, не старија од 6 месеци, дипломе о завршеном факултету за лице одговорно за промет на велико лекова и медицинских срестава..
9. Доказ о радном искуству од најмање 3 године у струци за одговорно лице – фотокопија радне књижице.
10.Доказ о заснивању радног односа одговорног лица у велепродаји са пуним радним временом на неодређено време – фотокопије уговора о раду и образаца од фонда за ПИО.
11.Фотокопија саобраћајне дозволе за превозна средства из члана 30-32. Правилника.
12.Организациона шема запослених лица у велепродаји, као и списак запослених лица, у складу са чланом 29. Правилника.

Где и како

Захтев (са приложеном документацијом подноси се Министарству здравља – одсеку за инспекцију за лекове и медицинска средства – на писарници у Београду, ул. Немањина 22-26, или поштом.

Корисни линкови

Министарствo здравља

Правни основ

Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава („Сл.гласник РС“ број 10/2012) 

Смернице Добре праксе у дистрибуцији лекова („Сл. гласник РС“ број 28/2008) Коментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете