Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Издавање/обнављање дозволе за трговину на велико дуванским производима


Назив услуге

Издавање/обнављање дозволе за трговину на велико дуванским производима

Орган задужен за спровођење

Управа за дуван

Надзорни орган

Министарство финансија

Опис и потребна документа и изводи

Докази који се прилажу уз захтев:

1) решење о регистрацији привредног субјекта  (доказ о регистрацији привредног субјекта прибавља Управа за дуван по службеној дужности, осим уколико га привредни субјект сам не прибави);
 
2) оригинал или оверена фотокопија записника тржишне инспекције, којим привредни субјект доказује да користи одговарајући простор који му омогућава уредно складиштење најмање 30 тона цигарета и других дуванских производа у оквиру укупног магацинског простора на територији Републике, с тим да укупан магацински простор не може да буде мањи од 500 м², а висина не може бити мања од 2,8м, као и  оригинал или оверена фотокопија доказа о праву својине или закупу складишног простора; 

3) оригинал или оверена фотокопија записника санитарне инспекције, којим привредни субјект доказује да располаже видно обележеним превозним средствима за превоз дуванских производа, као и  фотокопије сабраћајних дозвола за возила која су била предмет инспекцијске контроле и оригинал или оверена фотокопија уговора о закупу, ако су возила предмет закупа;

4) све закључене предуговоре/уговоре о снабдевању дуванским производима са регистрованим произвођачима, односно увозницима дуванских производа (који морају имати потпис, печат, датум закључења и рок важења). Уговори се подносе у оригиналу или овереној фотокопији;

5) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године, које претходе дану подношења захтева, није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима.

Овај услов односи се и на одговорно лице у повезаном лицу са привредним субјектом (у смислу закона којим се уређује порез на добит предузећа), као и на одговорно лице у правном лицу, чији је правни следбеник привредни субјект који подноси захтев. Као доказ се подноси уверење о неосуђиваности МУП-а Србије за наведена одговорна лица, које не може бити старије од 30 дана пре дана подношења захтева.
 
Напомена: уколико привредни субјект, који подноси захтев, нема повезано лице или правног претходника, потребно је да о томе достави изјаву одговорног лица; 

6) доказ о плаћеној републичкој административној такси за решење о испуњености услова, у висини од 80.800,00  динара. Такса се уплаћује на рачун буџета Републике:

«рачун повериоца-примаоца» 840-742221843-57

«број модела» 97

«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца

«сврха плаћања» републичка административна такса-тарифни број 222. тачка 5)

«поверилац-прималац» буџет Републике


Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке.

Напомена: шифра општине може се наћи у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16…36/18)  или у Пореској управи.

Где и како

Привредни субјект који намерава да започне обављање делатности трговине на велико дуванским производима дужан је да, у складу са чланом 38. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05,  90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13  - у даљем тексту: Закон), поднесе Управи за дуван писани захтев за добијање дозволе за обављање делатности трговине на велико дуванским производима. Уз захтев се прилажу докази о испуњености услова прописани Законом и Правилником о условима у погледу одговарајућег простора за трговину на велико дуванским производима („Службени гласник РС“, број 116/05).

По пријему захтева привредног субјекта (са прописаним доказима), Управа за дуван спроводи поступак утврђивања испуњености услова и, уколико су услови испуњени, издаје дозволу за обављање делатности трговине на велико дуванским производима. Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на велико дуванским производима Управа за дуван доноси по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове здравља и министарства надлежног за послове трговине. 
 
Дозвола се издаје на период од пет година.

Захтев за пружање наведених услуга, привредни субјекти могу поднети лично, у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 12, 00 часова, односно путем поште, на исту адресу.

Информације на тел: 011/3021-804, 3021-806;

Правни основ

Закон о дувану

Оригинални обрасциКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-