Град Сремска Митровица

Потврда о измиреним пореским обавезама
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Потврда о измиреним пореским обавезама

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СЛУЖБА НАПЛАТЕ ПРИХОДА

Опис

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којима располаже Градска управа за буџет и локални економски развој Сремска Митровица, пореском обвезнику се на његов захтев издаје уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Где и како

Захтев за издавање пореског уверења можете поднети  надлежном органу управе: 
- Online, кориситећи еУслуге Портала еУправе РС - избором Градска управа Сремска Митровица,
 
 жељеног захтева и кликом на еУслуга - на крају овог текста. уз поседовање електронског сертификата
- Преко сајта Града Сремска Митровица (избором еУслуге или еУправа)
- Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом на адресу:
   Градска управа за буџет и локални економски развој – служба наплате прихода, улица Светог  Димитриј број 13
   Сремска Митровица или предати лично, у Градској управи за буџет и локални економски развој–служба наплате
   прихода, улица Светог  Димитрија број 8, канцеларија број 16, где можете и преузети уверење.

Детаљније информације се могу добити и на телефонe: 022/615-377 и 022/615-355 локал 14, 
као и преко  е-маил: eporesko@sremskamitrovica.org.rs.

Напомена: За издавање пореског уверења плаћа се Градска административна такса у износу од
400,00 динара на рачун: 840-742241843-03 са позивом на број: 97 75234, шифра плаћања:
153-за готовинске или 253-за безготовинске уплате. Прималац буџет Града Сремска Митровица.
Приликом преузимања пореског уверења потребно је приложити доказ о извршеној уплати.

На основу Одлуке о градским административним таксама („Службени лист Града Сремске
Митровице“ 
бр,2/09 и 3/10) градска административна такса се не плаћа за :     
- списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
- списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода;
- списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним
  евиденцијама;
- пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у вези са утврђивањем
  смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и
  других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских
  подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
- списе и радње у вези са остваривањем права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци,
  социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
- списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним - усаврашавањем, односно
  преквалификацијом;
списе и радње у поступку за сахрањивање;
- поднеске упућене органима и службама за представке;
- списе и радње у вези са заснивањем радног односа и остваривањем права по том основу;
списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором.

Правна подлога

- Закон о општем управном постуку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01, „Службени гласник РС“,
  бр.30/10)
- Одлука о градским управама („Сл. лист Града Сремска Митровица“, бр. 15/12, 1/14 и 3/14)
- Одлука о градским административним таксама („Сл. Лист Града Сремске Митровице“ бр.2/09
   и 3/10).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете