Републичка агенција за поштанске услуге

Агенција је основана сагласно Закону о поштанским услугама са следећим надлежностима: доноси опште услове за обављање поштанских услуга, стандарде квалитета у обављању поштанских услуга и прати њихову примену; утврђује, уз сагласност Владе, лимите по маси и цени за резервисане поштанске услуге; утврђује време трајања ексклузивног обављања резервисаних поштанских услуга; даје сагласност на посебне услове за обављање поштанских услуга; прописује ближе услове из члана 80. став 5. Закона о поштанским услугама; издаје и одузима лиценце поштанским операторима за обављање универзалне поштанске услуге; издаје и одузима одобрења поштанским операторима за обављање нерезервисаних поштанских услуга; води регистар издатих дозвола поштанским операторима; утврђује висину трошкова за издавање лиценце, односно одобрења и висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и рокове за измирење обавеза плаћања; прати да ли се поштански оператори придржавају услова садржаних у издатим лиценцама, односно одобрењима, а у случају повреда тих услова или одредаба овог закона, предузима мере из своје надлежности; одређује тарифне ставове за универзалну поштанску услугу; утврђује методологију формирања цена за универзалну поштанску услугу; предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга; прати рад поштанских оператора по примедбама, односно приговорима корисника; прати развој у области поштанских услуга; прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке; остварује међународне контакте у области поштанске регулативе, ако законом није другачије одређено; обезбеђује јавност у раду; доноси пословник о свом раду; обавља и друге послове утврђене законом.


Републичка агенција за поштанске услуге

http://www.rapus.rs

Омладинских бригада 1

+381 11 / 269-09-00

+381 11 / 260-27-33

еАнкете