Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Влада Републике Србије је у јануару 2011. године основала Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом („Сл. гласник РС“ 26/10, Урeдбa o Кaнцeлaриjи зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм). Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе који се односе на старање о усклађеном деловању органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва, што укључује: иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, у циљу даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у вези, сарадњу са органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе; иницирање доношења прописа и других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, као темеља изградње демократског, инклузивног и солидарног друштва.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

http://www.civilnodrustvo.gov.rs/

Булевар Михајла Пупина 2

011/ 311-3895

011/ 311-3895

еАнкете