Privredni sud u Kraljevu

Privredni sud u Kraljevu, osnovan je Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Sl. Glasnik RS“, br. 116/2008), koji se primenjuje od 1. januara 2010. godine, za teritoriju opština Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Vrnjačka Banja, Raška, Sjenica, Trstenik, Tutin i Ćićevac i za gradove Kraljevo, Kruševac i Novi Pazar, sa sudskom jedinicom u Kruševcu za teritoriju opština Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac i za grad Kruševac i sudskom jedinicom u Novom Pazaru za teritoriju opština Sjenica i Tutin i za grad Novi Pazar, s tim što sudska jedinica u Novom Pazaru nije otpočela sa radom, a u sudskoj jedinici u Kruševcu vrši se samo prijem pošte i pismena. Regulativa nadležnosti sadržana je u odredbi čl. 25. Zakona o uređenju sudova (“Sl.glasnik RS” br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011-dr.zakon i 78/2011-dr.zakon). U smislu ove regulative, Privredni sud u Kraljevu nadležan je da sudi u prvom stepenu: A) U sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, pa i kada je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva; B) U sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i oznaka geografskog porekla kad nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava; V) U sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji; G) U sporovima o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom stečaja i likvidacije.


Naziv usluge

Izdavanje uverenja da pravno lice nije osuđivano za privredne prestupe

Organ zadužen za sprovođenje

Privredni sud u Kraljevu 

Nadzorni organ

Ministarstvo pravde i državne uprave
Privredni apelcioni sud

Opis

U okviru svoje nadležnosti, Privredni sud u Kraljevu, po zahtevu stranke, izdaje i razna uverenja, potvrde, prepise rešenja i obavlja druge poslove u okviru Vanparničnog odeljenja i Odeljenja za privredne prestupe. Predmeti po ovim određenim zahtevima stranaka se vode posebno i upisuju u posebne upisnike: Pk. sl. i St.sl.

Gde i kako

Primerak zahtev za izdavanje uverenja iz ove evidencije može se podići u kancelariji broj 7, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a isti se podnosi popunjen sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica i predaje u kancelariji broj 7 , kao i elektronskim putem.

Jednim zahtevom, stranka može tražiti više primeraka uverenja za isto pravno lice, u kom slučaju se izdaje naznačen broj primeraka uverenja po istom zahtevu. U suprotnom, Sud izdaje samo jedan primerak uverenja po jednom zahtevu.

Prilikom prijema zahteva, radnik Suda će obavestiti stranku o danu, i po pravilu, o času kada može preuzeti traženo uverenje. Postupak izdavanja uverenja je sledeći: uverenja predata u vremenu dp 13 časova biće urađena i izdata istog dana, dok uverenja preda nakon 13 časova, biće urađena i izdata sledećeg dana, a za uverenja čiji su zahtevi upućeni elektronskim putem, ista će biti urađena i dostavljena stranci na način koji ista to naznači. stranka po plaćanju sudske takse, može preuzeti primerke uverenja u kancelariji broj 7.

Sudska taksa za izdavanje jednog primerka uverenja iznosi 290,00 dinara, a za svaki naredni primerak po istom zahtevu 95,00 dinara. Takse se uplaćuju na tekući račun Privrednog suda u Kraljevu, broj 840-29682845-18, sa pozivom na broj 97 45-050, i naznačenjem svrhe plaćanja.

Uverenja iz ove evidencije se najčešće izdaju radi učešća na tenderu, licitaciji i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Adresa Privrednog suda u Kraljevu:
Cara Dušana 41
36000 Kraljevo

Telefon: 036/312-529Privredni sud u Kraljevu

http://www.kv.pr.sud.rs

Cara Dušana 41

+381 36 / 312-529

+381 36 / 312-519