Privredni sud u Kraljevu

Privredni sud u Kraljevu, osnovan je Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Sl. Glasnik RS“, br. 116/2008), koji se primenjuje od 1. januara 2010. godine, za teritoriju opština Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Vrnjačka Banja, Raška, Sjenica, Trstenik, Tutin i Ćićevac i za gradove Kraljevo, Kruševac i Novi Pazar, sa sudskom jedinicom u Kruševcu za teritoriju opština Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac i za grad Kruševac i sudskom jedinicom u Novom Pazaru za teritoriju opština Sjenica i Tutin i za grad Novi Pazar, s tim što sudska jedinica u Novom Pazaru nije otpočela sa radom, a u sudskoj jedinici u Kruševcu vrši se samo prijem pošte i pismena. Regulativa nadležnosti sadržana je u odredbi čl. 25. Zakona o uređenju sudova (“Sl.glasnik RS” br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011-dr.zakon i 78/2011-dr.zakon). U smislu ove regulative, Privredni sud u Kraljevu nadležan je da sudi u prvom stepenu: A) U sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, pa i kada je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva; B) U sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i oznaka geografskog porekla kad nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava; V) U sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji; G) U sporovima o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom stečaja i likvidacije.

Uverenje da pravno lice nije osuđivano za privredne prestupe
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanje uverenja da pravno lice nije os��đivano za privredne prestupe

Organ zadužen za sprovođenje

Privredni sud u Kraljevu 

Nadzorni organ

Ministarstvo pravde i državne uprave
Privredni apelcioni sud

Opis

U okviru svoje nadležnosti, Privredni sud u Kraljevu, po zahtevu stranke, izdaje i razna uverenja, potvrde, prepise rešenja i obavlja druge poslove u okviru Vanparničnog odeljenja i Odeljenja za privredne prestupe. Predmeti po ovim određenim zahtevima stranaka se vode posebno i upisuju u posebne upisnike: Pk. sl. i St.sl.

Gde i kako

Primerak zahtev za izdavanje uverenja iz ove evidencije može se podići u kancelariji broj 7, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a isti se podnosi popunjen sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica i predaje u kancelariji broj 7 , kao i elektronskim putem.

Jednim zahtevom, stranka može tražiti više primeraka uverenja za isto pravno lice, u kom slučaju se izdaje naznačen broj primeraka uverenja po istom zahtevu. U suprotnom, Sud izdaje samo jedan primerak uverenja po jednom zahtevu.

Prilikom prijema zahteva, radnik Suda će obavestiti stranku o danu, i po pravilu, o času kada može preuzeti traženo uverenje. Postupak izdavanja uverenja je sledeći: uverenja predata u vremenu dp 13 časova biće urađena i izdata istog dana, dok uverenja preda nakon 13 časova, biće urađena i izdata sledećeg dana, a za uverenja čiji su zahtevi upućeni elektronskim putem, ista će biti urađena i dostavljena stranci na način koji ista to naznači. stranka po plaćanju sudske takse, može preuzeti primerke uverenja u kancelariji broj 7.

Sudska taksa za izdavanje jednog primerka uverenja iznosi 290,00 dinara, a za svaki naredni primerak po istom zahtevu 95,00 dinara. Takse se uplaćuju na tekući račun Privrednog suda u Kraljevu, broj 840-29682845-18, sa pozivom na broj 97 45-050, i naznačenjem svrhe plaćanja.

Uverenja iz ove evidencije se najčešće izdaju radi učešća na tenderu, licitaciji i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Adresa Privrednog suda u Kraljevu:
Cara Dušana 41
36000 Kraljevo

Telefon: 036/312-529Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Privredni sud u Kraljevu

http://www.kv.pr.sud.rs

Cara Dušana 41

+381 36 / 312-529

+381 36 / 312-519

eAnkete