Град Сремска Митровица

Захтев за остваривање права на родитељски додатак


Назив услуге

Захтев за остваривање права на родитељски додатак

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13,  22000 Сремска Митровица

Опис

Право на родитељски додатак имају мајке – породиље за новорођену бебу и то за I, II, III, IV дете у породици, уколико имају држављанство Републике Србије и место пребивалишта на територији Града Сремска Митровица.
Поступак се покреће по пријему захтева (мајка или отац детета), оцењују се поднети докази, прибављају се по службеној дужности у складу са чл.103., ст.3  Закона о општем управном поступку. По комплетирању документације, подаци о мајци, оцу и деци се убацују у јединствени систем за целу територију РС – родитељски додатак за I, II, III, IV дете.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси се најкасније до навршених шест /6/ месеци живота детета.
Рок за решавање предмета је 30 дана.
Решење (системско) се доставља подносиоцу захтева путем поште.
Жалба се може уложити у року од 15 дана од дана пријема решења.

Где и како

Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете преузети:
- из параграфа „Оригинални обрасци“ конкретне услуге (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе-избором Градскa управa Сремска Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица–избором еУслуге или еУправа.
- на шалтерима  Услужног центра Града Сремска Митровица Трг Светог Димитрија 13, где се врши и предаја захтева и потребне документације.

Потребна документација:
1.     Изводи из матичне књиге рођених за сву своју децу
2.     Уверење о пребивалишту  за дете или децу
3.     Уверење о држављанству за мајку
4.     Фотокопије (очитане личне карте за оба родитеља)
5.     Фотокопија здравствене књижице мајке (важећа овера)
6.     Уверење Центра за социјални рад да се мајка непосредно брине и стара о детету за које је поднела захтев и деци из претходног реда рођења; да деца из претходног реда рођења нису дата на усвајање, нити у старатељску породицу.
7.    Изјава подносиоца захтева у смислу чл.103. ст.3 Закона о општем управном поступку везано за прибављање података по службеној дужности

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)

Све потребне информације могу се добити на телефон 022/610-566 локал 110 или у Градском услужном центру.

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10 и 18/16);
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09);
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и 73/10).Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете