Opština Paraćin


Naziv usluge

Uverenje o državljanstvu

Organ zadužen za sprovođenje

-  gradski i opštinski organi uprave nadležni za poslove uprave
-  za opštine sa područja AP Kosovo i Metohija organi uprave:
-  grada Niša za opštine: Priština, Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje;
-  grada Kragujevca za opštine: Peć, Istok i Klina;
-  opštine Kraljevo za opštine: Kosovska Mitrovica, Srbica, Zubin Potok, Vučitrn, Zvečan i Leposavić;
-  opštine Kruševac za opštine: Prizren, Orahovac, Suva Reka i Gora;
-  opštine Jagodina za opštine: Đakovica i Dečani;
-  opštine Vranje za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo;
-  opštine Leskovac za opštine: Uroševac, Kačanik, Štimlje i Štrpce.
-  Ministarstvo spoljnih poslova i diplomatsko-konzularna predstavništva za matične knjige koje se vode u diplomatskim i  konzularnim  predstavništvima  Srbije u  inostranstvu.        

Opis

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja knjige državljana. Uz zahtev se prilaže dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi od 300,00 dinara i dokaz o uplaćenoj Naknadi za usluge Opštinske uprave od 220,00 dinara.

Originalni obrasciOpština Paraćin

http://www.paracin.rs

Tome Živanovića 10

+38135563007

-