Opštinska uprava Paraćin

Uverenje o državljanstvu
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Uverenje o državljanstvu

Organ zadužen za sprovođenje

-  gradski i opštinski organi uprave nadležni za poslove uprave
-  za opštine sa područja AP Kosovo i Metohija organi uprave:
-  grada Niša za opštine: Priština, Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje;
-  grada Kragujevca za opštine: Peć, Istok i Klina;
-  opštine Kraljevo za opštine: Kosovska Mitrovica, Srbica, Zubin Potok, Vučitrn, Zvečan i Leposavić;
-  opštine Kruševac za opštine: Prizren, Orahovac, Suva Reka i Gora;
-  opštine Jagodina za opštine: Đakovica i Dečani;
-  opštine Vranje za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo;
-  opštine Leskovac za opštine: Uroševac, Kačanik, Štimlje i Štrpce.
-  Ministarstvo spoljnih poslova i diplomatsko-konzularna predstavništva za matične knjige koje se vode u diplomatskim i  konzularnim  predstavništvima  Srbije u  inostranstvu.        

Opis

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja knjige državljana. Uz zahtev se prilaže dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi od 300,00 dinara i dokaz o uplaćenoj Naknadi za usluge Opštinske uprave od 220,00 dinara.

Originalni obrasciIzvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Opštinska uprava Paraćin

http://www.paracin.rs

Tome Živanovića 10

+38135563007

-