Републички геодетски завод

На основу одредбе члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) Републички геодетски завод је надлежан да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање, израду основне државне карте, одржавање регистра просторних јединица, утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, бонитирање земљишта, утврђивање катастарског прихода, уређење земљишта путем комасације, повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама, израду и развој геодетског информационог система, вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.

eСервис за подношење захтева


Назив услуге

 eСервис за подношење захтева

Орган задужен за спровођење

РГЗ

Надзорни орган

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Опис

 

Интернет сервис за подношење захтева

Пријем захтева геодетских организација и грађана.

Републички геодетски завод је унапредио пословни процес пријема захтева увођењем Интернет сервиса за подношење захтева.

Увођењем овог сервиса РГЗ је још једном јасно показао своје опредељење да постане сервис грађана и побољша комуникацију са корисницима својих услуга.

До сада клијент је морао више пута да долази на шалтер Службе за катастар непокретности како би реализовао свој захтев. У оквиру Службе за катастар непокретности Београд дневно се поднесе више од 1.000 захтева.

Увођењем овог Интернет сервиса аутоматизује се део активности на овом пословном процесу, повећава се ефикасност у обради захтева и смањује број долазака корисника услуга.

Интернет сервис корисницима услуга омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше сву потребну коресподенцију. На располагању ће имати увид у комплетну историју коресподенције, размењивање електронских порука и докумената, поднетих и обрађених захтева, као и тренутних статуса обраде података.

Информације
1.Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за правна лица (word doc)...
2.Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за грађане (word doc)...
3.Попуњени образац проследите на е-мејл адресуzahtevi@rgz.gov.rs
Локација сервиса
www.rgz.gov.rs/zahtevi
Штампа стране Слање web стране

Правна подлога

 

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09,18/10,65/13,15/15-УС РС,96/15)Коментари

Републички геодетски завод

http://www.rgz.gov.rs

Булевар војводе Мишића 39

+381 11 / 265-05-38

+381 11 / 265-22-22