Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције (у даљем тексту Канцеларија) основана је 14. марта 2004. године под називом „Канцеларија за придруживање ЕУ“, као служба Владе Србије. Садашњи назив носи од 28. децембра 2007. године. Делокруг Канцеларије утврђен је чланом 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције („Службени гласник РС“, бр. 126/07, 117/08, 42/10 и 48/10 ), према коме Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове и послове за потребе Владе повезане са координисањем рада министарстава, посебних организација и служби Владе, који се односе на: •координисање, праћење и извештавање о процесу придруживања и приступања Европској унији; •координисање преговора са Европском унијом; •координисање спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим Споразумом; •координисање припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији; •координисање сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и стручну и техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања са државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз обавештавање Министарства спољних послова; •подстицање и праћење усклађивања прописа Републике Србије с прописима и стандардима ЕУ и обавештавање ЕУ и јавности о томе; •помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа с прописима ЕУ; •праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању ЕУ; •координисање превођења и припреме националне верзије прописа ЕУ и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Уније; •информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања ЕУ; •сарадњу, посредством Министарства спољних послова, са Мисијом Републике Србије при ЕУ у процесу придруживања и приступања Унији; •организацију обуке из области ЕУ у сарадњи са другим органима државне управе и службама Владе; •учешће у усклађивању активности у области планирања и коришћења европских фондова, донација и других облика развојне помоћи из иностранства

Захтев за приступ информацији од јавног значаја


Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Канцеларија за европске интеграције

Надзорни орган

Влада Републике Србије

Опис

У захтеву је неопходно навести која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј.треба дати што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Канцеларији  за европске интеграције. Канцеларија је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице Канцеларије дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Канцеларија ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Канцеларија је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Канцеларија није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Канцеларије. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Канцеларија не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Канцеларије, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Канцеларијом, може поднети жалбу Поверенику.

Где и како

Контак особа, овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10), у Канцеларији за европске интеграције је Наташа Савић Јањић.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Канцеларије , може се поднети:

- У писаној форми на адресу: Kaнцеларија за европске интеграције, Београд, Немањина 34.

-  Електронском поштом (office@seio.gov.rs ).

-  Усмено на записник у Канцеларији за европске интеграције, Београд, Немањина 34, пријемна канцеларија, у времену од 9,00 до 12,00 часова.Коментари

Канцеларија за европске интеграције

http://www.seio.gov.rs

Немањина 34

+381 (11) 3061-100

-