Privredni sud u Požarevcu

Privredni sudovi sude u prvom stepenu sledeće vrste sporova: 1. sporove između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), sporove koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, pa i kad je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva; 2. sporove o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i oznaka geografskog porekla kad nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; sporove povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava; 3. sporove koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporove o primeni propisa o privatizaciji; 4. sporove o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom stečaja i likvidacije; 5. u prvom stepenu vodi postupak za upis u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje na osnovu verodostojnih isprava kada se odnose na lica iz tačke 1. stava 1. ovog člana, određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima; vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima; 6. u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude Privredni sud u Požarevcu nadležan je za teritoriju dva grada i 9 opština i to: Gradove - Požarevac i Smederevo; Opštine - Smederevska Palanka, Velika Plana, Žabari, Petrovac, Žagubica, Kučevo, Golubac, Veliko Gradište i Malo Crniće

Uverenje da pravno lice nije osuđivano za privredne prestupe
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima pr��javljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanje uverenja da pravno lice nije osuđivano za privredne prestupe

Organ zadužen za sprovođenje

Privredni sud u Požarevcu

Nadzorni organ

Ministarstvo pravde i državne uprave

Opis

U okviru svoje nadležnosti, Privredni sud u Požarevcu, po zahtevu stranke, izdaje razna uverenja, potvrde, prepise rešenja i obavlja druge poslove u okviru Vanparničnog odeljenja i Odeljenja za privredne prestupe. Predmeti po ovim određenim zahtevima stranaka se vode posebno i upisuju u posebne upisnike: Pk. sl. i St.sl.

Gde i kako

Primerak zahteva za izdavanje uverenja iz ove evidencije može se podići u kancelariji broj 7, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a isti se podnosi popunjen sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica i predaje u kancelariji broj 7 u prizemlju zgrade Suda, kao i elektronskim putem.

Jednim zahtevom, stranka može tražiti više primeraka uverenja za isto pravno lice, u kom slučaju se izdaje naznačen broj primeraka uverenja po istom zahtevu. U suprotnom, Sud izdaje samo jedan primerak uverenja po jednom zahtevu.

Prilikom prijema zahteva, radnik Suda će obavestiti stranku o danu, i po pravilu, o času kada može preuzeti traženo uverenje. Postupak izdavanja uverenja je sledeći: uverenja predata u vremenu do 13 časova biće urađena i izdata istog dana, dok uverenja predata nakon 13 časova, biće urađena i izdata sledećeg dana, a za uverenja čiji su zahtevi upućeni elektronskim putem, ista će biti urađena i dostavljena stranci na način koji ista to naznači. Stranka po plaćanju sudske takse, može preuzeti primerke uverenja u kancelariji broj 7, koja se nalazi u prizemlju zgrade Suda.

Sudska taksa za izdavanje jednog primerka uverenja iznosi 290,00 dinara, a za svaki naredni primerak po istom zahtevu 95,00 dinara. Takse se uplaćuju na tekući račun Privrednog suda u Požarevcu, broj 840-29705845-82, sa pozivom na broj 97-68-41041, i naznačenjem svrhe plaćanja.

Uverenja iz ove evidencije se najčešće izdaju radi učešća na tenderu, licitaciji i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Adresa Privrednog suda u Požarevcu:
Jovana Šerbanovića br. 4
12000 Požarevac
 

Telefon: 012/521-652Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Privredni sud u Požarevcu

http://www.po.pr.sud.rs

Jovana Šerbanovića 4

+381 12 / 521-654

+381 12 / 521-652

eAnkete