Градска управа Града Београда

Градска управа Града Београда, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градска управа образује се као јединствен орган који врши изворне послове Града Београда утврђене Уставом, законом и Статутом Града Београда, као и законом поверене послове државне управе. Градску управу чине секретаријати и посебне организационе јединице. НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ - Учествује у планирању и обликовању послова града; - Прати стање у областима из свог делокруга, поручава последице утврђеног стања и, зависно од надлежности, предузима мере или предлаже скупштини града, градоначелнику и градском већу, доноси прописе и предузима друге мере; - Извршава законе и друге опште акте: доноси, односно предлаже доношење прописа када је на то законом овлашћена, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције и издаје јавне исправе на основу евиденција које води; - Решава у управним стварима; - Инспекцијским надзором испитује се спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање правних и физичких лица; - Прати рад органа градске општине и врши надзор над актима градске општине; - Стара се о раду јавних служби чији је оснивач град; - Подстиче и усмерава развојне послове према плановима органа града.У оквиру Градске управе за обављање изворних послова образују се Секретаријати са својим унутрашњим организационим јединицама (који се образују за обављање изворних послова града и послова државне управе који су законом поверени граду) и посебне организационе јединице. Начелник градске управе распоређује службенике, осим службеника на положају, и намештенике у Градској управи. Изван организационих јединица у Градској управи постављају се помоћници градоначелника.Организација и рад Градске управе уређује се Одлуком о Градској управи коју доноси Скупштина града на предлог Градског већа. Акт о организацији и систематизацији радних места у Градској управи припрема начелник Градске управе и доставља га Градском већу на усвајање, у складу са законом. За обављање послова који представљају заокружену целину унутар секретаријата, образују се сектори, одељења, одсеци и групе. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.


Назив услуге

Поступак за издавање инвалидске картице за паркирање

Орган задужен за спровођење

Секретаријат за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту)
Секретаријат за саобраћај
ЈКП Паркинг сервис

Надзорни орган

Извршно веће Скупштине града Београда

Опис

- Право на ИПК имају:

Особе са инвалидитетом I категорије (војни инвалиди и цивилни инвалиди рата) који су остварили право по основу:
- 100% трајног инвалидитета - право на путничко моторно возило;
- оштећења доњих екстремитета - право на ортопедски додатак;
- губитка вида на оба ока – 100%, односно смањења обостраног вида – 90%.

Друге особе по основу:
- трајног оштећења доњих екстремитета најмање 80%;
- обољења бубрега које захтевају трајну дијализу;
- губитка вида на оба ока – 100%, односно смањења обостраног вида – 90%;
- вишеструких сметњи у развоју и аутизма. 

- Циљ увођења ИПК је унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом и остваривање права на једнаке повластице при паркирању на територији Републике Србије;

- Корисник ИПК – налепнице за паркирање има могућност паркирања без надокнаде искључиво на паркинг месту за које има повлашћену карту;

- Власници возила са инвалидском налепницом имају право на три часа бесплатног паркирања на посебним паркиралиштима, на местима за то посебно обележеним. Након истека тог временског периода плаћају надокнаду по започетом часу;

- У јавним гаражама власници ИПК имају право на три сата бесплатног паркирања, након чега се плаћа по редовном ценовнику;

- Налепница се поставља на десној страни предњег ветробранског стакла возила.

ИПК се издаје за текућу годину, а важи на територији Републике Србије.

Где и како

За добијање ИПК потребно је да особа са инвалидитетом поднесе Корисничком сервису „Паркинг сервиса“ ЈЛС, следећу документацију:
 
- Уверење о степену инвалидитета - издају филијале ПИО;
 
- Решење којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима – издаје Сектор за борачку и инвалидску заштиту Секретаријата за социјалну заштиту;
27. марта 43-45;  Телефон: 011/330-90-92
 
- Две фотографије величине 3,5 x 3cm;
 
- Саобраћајну дозволу (или копију дозволе уколико шаљете поштом).Градска управа Града Београда

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете