Uprava za duvan

Uprava obavlja sledeće poslove: 1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana, odnosno obrađenog duvana; 2) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za promet (trgovina na veliko, trgovina na malo, uvoz i izvoz) duvanskih proizvoda; 3) utvrđuje ispunjenost uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza; 4) vodi registre i evidencione liste; 5) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno obrađenog duvana kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima; 6) sarađuje sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda; 7) prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda; 8) stara se o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se izdaje ta dozvola, utvrđuje ispunjenost uslova za obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se ta dozvola obnavlja, odnosno oduzima; 9) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom i izdaje dokaz o tome da je proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda prijavio Upravi maloprodajne cene duvanskih proizvoda; 10) učestvuje u pripremi nacrta izmena i dopuna ovog zakona i mišljenja o primeni ovog zakona; 10a) učestvuje u pripremi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog zakona iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija; 11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Izdavanje/obnavljanje/oduzimanje dozvola za TRGOVINU NA MALO duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima


Naziv usluge

Izdavanje/obnavljanje/oduzimanje dozvola za TRGOVINU NA MALO duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za duvan 

Nadzorni organ

Ministarstvo finansija

Opis i potrebna dokumenta i izvodi

Uprava za duvan obaveštava privredne subjekte koji podnose zahtev za dobijanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima da su u skladu sa čl. 45. i 47. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS”, br. 101/05,  90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), dužni da podnesu sledeću dokumentaciju, odnosno dokaze:

1. Zahtevkoji možete dobiti u Upravi za duvan ili ga odštampati sa našeg sajta www.duvan.gov.rs 
Podnosilac treba da popuni zahtev svim traženim podacima. Takođe, potrebno je priložiti fotokopiju PIB–a (poreski identifikacioni broj);

2. Važeći predugovor/ugovor o snabdevanju duvanskim proizvodima sa trgovcem na veliko duvanskim proizvodima koji je upisan u Registar trgovaca na veliko (sve zaključene predugovore/ugovore), sa datumom, potpisima i pečatima ugovornih strana;

3.  Rešenje o registraciji privrednog subjekta, kao i sva rešenja u kojima je registrovana neka od promena u privrednom subjektu (podnosi se fotokopija rešenja izdatog od organa nadležnog za registraciju). Za maloprodajni objekat izvan sedišta privrednog subjekta (osim preduzetnika), potrebno je dostaviti odluku odgovornog lica sa potpisom i pečatom;

4. Dokaz o plaćenoj naknadi u visini od 14.746,32 dinara po maloprodajnom objektu (naknada se plaća na račun budžeta Republike tako što se na nalogu za prenos u redu «račun poverioca-primaoca» ispisuje broj 840-742291843-62, u redu «broj modela» ispisuje broj 97, a u redu «poziv na broj (odobrenje)» ispisuje se kontrolni broj sa šifrom opštine prema sedištu uplatioca**, odnosno u rubrici «svrha plaćanja» ispisuje se tekst «naknada za davanje dozvole za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima» i u rubrici «poverilac-primalac» ispisuju se reči «budžet Republike».
 
Podnosi se jedan od dokaza: original naloga za uplatu overen pečatom banke ili pošte; originalna potvrda ili izvod poslovne banke overen pečatom banke. 

5. Dokaz o plaćenoj repubilčkoj administrativnoj taksi u visini od 270,00 dinara za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima za svaki maloprodajni objekat za koji se traži dozvola; taksa se plaća na račun budžeta Republike tako što se na nalogu za prenos u redu «račun poverioca-primaoca» ispisuje broj 840-742221843-57, u redu «broj modela» ispisuje se broj 97, a u redu «poziv na broj (odobrenje)» ispisuje se kontrolni broj sa šifrom opštine prema sedištu uplatioca**, odnosno u rubrici «svrha plaćanja» ispisuje se tekst «republičke administrativne takse-tarifni broj 222. tačka 6)» i u rubrici «poverilac-primalac» ispisuju se reči «budžet Republike».

Podnosi se jedan od dokaza: original naloga za uplatu overen pečatom banke ili pošte; originalna potvrda ili izvod poslovne banke overen pečatom banke. 

** Šifra opštine može se naći u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i rasporeda sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS”, br. 104/11, … i 47/17) ili u Poreskoj upravi.

6. Popunjena izjava o neosuđivanosti koja se može dobiti u Upravi za duvan ili odštampati sa našeg sajta.
 
Napomena: Uprava za duvan ispunjenost ovog uslova proverava po službenoj dužnosti. 

Gde i kako

Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom možete predati putem pošte ili lično na adresu: 
Uprava za duvan, Beogradska 70/1, 11000 Beograd.

Informacije na tel: 011/3021-804, 3021-806.

Napomena: Za trgovinu na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora propisani su dodatni uslovi – čl. 45. i 49. Zakona o duvanu i Pravilnik o uslovima za postavljanje hjumidora u ugostiteljskim i maloprodajnim objektima („Sl. glasnik RS”, br. 116/05).

Pravni osnov

Zakon o duvanuKomentari

Uprava za duvan

www.duvan.gov.rs

Beogradska 70

011/3021-801

-