Uprava za duvan

Uprava obavlja sledeće poslove: 1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana, odnosno obrađenog duvana; 2) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za promet (trgovina na veliko, trgovina na malo, uvoz i izvoz) duvanskih proizvoda; 3) utvrđuje ispunjenost uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza; 4) vodi registre i evidencione liste; 5) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno obrađenog duvana kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima; 6) sarađuje sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda; 7) prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda; 8) stara se o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se izdaje ta dozvola, utvrđuje ispunjenost uslova za obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se ta dozvola obnavlja, odnosno oduzima; 9) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom i izdaje dokaz o tome da je proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda prijavio Upravi maloprodajne cene duvanskih proizvoda; 10) učestvuje u pripremi nacrta izmena i dopuna ovog zakona i mišljenja o primeni ovog zakona; 10a) učestvuje u pripremi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog zakona iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija; 11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Izdavanje/obnavljanje/oduzimanje dozvola za TRGOVINU NA MALO duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima


Naziv usluge

Izdavanje/obnavljanje/oduzimanje dozvola za TRGOVINU NA MALO duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima

Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za duvan 

Nadzorni organ

Ministarstvo finansija

Opis i potrebna dokumenta i izvodi

Uprava za duvan obaveštava privredne subjekte koji podnose zahtev za dobijanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima da su u skladu sa čl. 45. i 47. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS”, br. 101/05,  90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), dužni da podnesu sledeću dokumentaciju, odnosno dokaze:

1. Zahtevkoji možete dobiti u Upravi za duvan, kod trgovaca na veliko duvanskim proizvodima ili ga odštampati sa našeg sajta www.duvan.gov.rs Podnosilac treba da popuni zahtev svim traženim podacima. Takođe, potrebno je priložiti fotokopiju PIB–a (poreski identifikacioni broj);

2. Važeći predugovor/ugovor o snabdevanju duvanskim proizvodima sa trgovcem na veliko duvanskim proizvodima koji je upisan u Registar trgovaca na veliko (sve zaključene predugovore/ugovore), sa datumom, potpisima i pečatima ugovornih strana;

3.  Rešenje o registraciji privrednog subjekta, kao i sva rešenja u kojima je registrovana neka od promena u privrednom subjektu (podnosi se fotokopija rešenja izdatog od organa nadležnog za registraciju). Za maloprodajni objekat izvan sedišta privrednog subjekta (osim preduzetnika), potrebno je dostaviti odluku odgovornog lica sa potpisom i pečatom;

4. Dokaz o plaćenoj naknadi u visini od 13.624,91 dinara po maloprodajnom objektu (naknada se plaća na račun budžeta Republike tako što se na nalogu za prenos u redu «račun poverioca-primaoca» ispisuje broj 840-742291843-62, u redu «broj modela» ispisuje broj 97, a u redu «poziv na broj (odobrenje)» ispisuje se kontrolni broj sa šifrom opštine prema sedištu uplatioca*, odnosno u rubrici «svrha plaćanja» ispisuje se tekst «naknada za davanje dozvole za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima» i u rubrici «poverilac-primalac» ispisuju se reči «budžet Republike».

Podnosi se jedan od dokaza: original naloga za uplatu overen pečatom banke ili pošte; originalna potvrda ili izvod poslovne banke overen pečatom banke. 

5. Dokaz o plaćenoj repubilčkoj administrativnoj taksi u visini od 250,00 dinara za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima za svaki maloprodajni objekat za koji se traži dozvola; taksa se plaća na račun budžeta Republike tako što se na nalogu za prenos u redu «račun poverioca-primaoca» ispisuje broj 840-742221843-57, u redu «broj modela» ispisuje se broj 97, a u redu «poziv na broj (odobrenje)» ispisuje se kontrolni broj sa šifrom opštine prema sedištu uplatioca*, odnosno u rubrici «svrha plaćanja» ispisuje se tekst «republičke administrativne takse-tarifni broj 222. tačka 6)» i u rubrici «poverilac-primalac» ispisuju se reči «budžet Republike».

Podnosi se jedan od dokaza: original naloga za uplatu overen pečatom banke ili pošte; originalna potvrda ili izvod poslovne banke overen pečatom banke. 

* Šifra opštine može se naći u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i rasporeda sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS”, br. 104/11, … i 61/13) ili u Poreskoj upravi.

6. Potvrda MUP-a o neosuđivanosti (ne starija od 30 dana pre dana podnošenja zahteva) ili popunjena izjava o neosuđivanosti koja se može dobiti u Upravi za duvan, kod registrovanog trgovca na veliko duvanskim proizvodima ili odštampati sa našeg sajta.

Gde i kako

Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom možete predati putem pošte ili lično na adresu: 
Uprava za duvan, Resavska br. 24/I, 11000 Beograd.

Informacije na tel: 011/3249-603, 3249-605, 3021-801, govorni automat: 011/3249-602, 3249-604, 3021-808

Napomena: Za trgovinu na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora propisani su dodatni uslovi – čl. 45. i 49. Zakona o duvanu i Pravilnik o uslovima za postavljanje hjumidora u ugostiteljskim i maloprodajnim objektima („Sl. glasnik RS”, br. 116/05).

Pravni osnov

Zakon o duvanuKomentari

Uprava za duvan

-

Resavska 24

011/3021-800

-

eAnkete