Град Београд

Градска управа Града Београда, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градска управа образује се као јединствен орган који врши изворне послове Града Београда утврђене Уставом, законом и Статутом Града Београда, као и законом поверене послове државне управе. Градску управу чине секретаријати и посебне организационе јединице. НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ - Учествује у планирању и обликовању послова града; - Прати стање у областима из свог делокруга, поручава последице утврђеног стања и, зависно од надлежности, предузима мере или предлаже скупштини града, градоначелнику и градском већу, доноси прописе и предузима друге мере; - Извршава законе и друге опште акте: доноси, односно предлаже доношење прописа када је на то законом овлашћена, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције и издаје јавне исправе на основу евиденција које води; - Решава у управним стварима; - Инспекцијским надзором испитује се спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање правних и физичких лица; - Прати рад органа градске општине и врши надзор над актима градске општине; - Стара се о раду јавних служби чији је оснивач град; - Подстиче и усмерава развојне послове према плановима органа града.У оквиру Градске управе за обављање изворних послова образују се Секретаријати са својим унутрашњим организационим јединицама (који се образују за обављање изворних послова града и послова државне управе који су законом поверени граду) и посебне организационе јединице. Начелник градске управе распоређује службенике, осим службеника на положају, и намештенике у Градској управи. Изван организационих јединица у Градској управи постављају се помоћници градоначелника.Организација и рад Градске управе уређује се Одлуком о Градској управи коју доноси Скупштина града на предлог Градског већа. Акт о организацији и систематизацији радних места у Градској управи припрема начелник Градске управе и доставља га Градском већу на усвајање, у складу са законом. За обављање послова који представљају заокружену целину унутар секретаријата, образују се сектори, одељења, одсеци и групе. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете