Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције (у даљем тексту Канцеларија) основана је 14. марта 2004. године под називом „Канцеларија за придруживање ЕУ“, као служба Владе Србије. Садашњи назив носи од 28. децембра 2007. године. Делокруг Канцеларије утврђен је чланом 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције („Службени гласник РС“, бр. 126/07, 117/08, 42/10 и 48/10 ), према коме Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове и послове за потребе Владе повезане са координисањем рада министарстава, посебних организација и служби Владе, који се односе на: •координисање, праћење и извештавање о процесу придруживања и приступања Европској унији; •координисање преговора са Европском унијом; •координисање спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим Споразумом; •координисање припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији; •координисање сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и стручну и техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања са државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз обавештавање Министарства спољних послова; •подстицање и праћење усклађивања прописа Републике Србије с прописима и стандардима ЕУ и обавештавање ЕУ и јавности о томе; •помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа с прописима ЕУ; •праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању ЕУ; •координисање превођења и припреме националне верзије прописа ЕУ и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Уније; •информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања ЕУ; •сарадњу, посредством Министарства спољних послова, са Мисијом Републике Србије при ЕУ у процесу придруживања и приступања Унији; •организацију обуке из области ЕУ у сарадњи са другим органима државне управе и службама Владе; •учешће у усклађивању активности у области планирања и коришћења европских фондова, донација и других облика развојне помоћи из иностранства

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Канцеларија за европске интеграције

http://www.seio.gov.rs

Немањина 34

+381 (11) 3061-100

-

еАнкете