Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: - основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; - националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; - примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; - спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; - заштиту природе; - заштиту ваздуха; - заштиту озонског омотача; - климатске промене; - прекогранично загађење ваздуха и воде; - заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; - утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; - заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; - заштиту од буке и вибрација; - заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; - управљање хемикалијама и биоцидним производима; - спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; - управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; - одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом.

Документа институције

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

http://www.eko.minpolj.gov.rs

Омладинских бригада 1

011/31-31-359

011/31-31-394

еАнкете