eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za spr��vođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

350.000 novih korisnika i 160 novih elektronskih uslugana nacionalnom Portalu eUprava u 2016. godini

19.1.2017 10:00:00

U 2016. godini najpopularnije su bile tri nove e-usluge elektronska zamena starih zdravstvenih knjižica novim karticama zdravstvenog osiguranja, eBeba i Online upis dece u vrtiće. Uz njih građani su nacionalni Portal eUprava najviše koristili za pribavljanje izvoda iz Matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, ali i kako bi prijavili neki problem nadležnoj inspekciji.

Zamena zdravstvenih knjižica i Upis dece u vrtiće privremeno onemogućeni na Portalu eUprava počev od 30. decembra u ponoć

29.12.2016 15:00:00

Zbog tehničkog unapređenja i održavanja, elektronska usluga „Zahtev za zamenu stare zdravstvene knjižice za novu karticu zdravstvenog osiguranja“, privremeno će biti ugašena od 30. decembra od ponoći. Ova usluga će ponovo biti dostupna od 15. januara 2017. godine.

Sve vesti