eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležno�� organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

Načela Open Data

22.8.2016 15:50:00

Koncept "Open Data"

8.8.2016 0:00:00

Kada država otvori svoje podatke, oni automatski rade u službi građana kojima olakšavaju svakodnevicu, kao i u službi privrednog sektora kojem pak olakšavaju dnevno poslovanje. Sa druge strane, država na ovaj način posluje transparentnije – direktno informiše i uključuje građane i privredu u svoje aktivnosti i donošenje odluka, i tako učvršćuje odnos poverenja.

Sve vesti