Читај ми!

Покренут консултативни процес на предлог Стратегије и Акционог плана развоја еУправе у РС

01.12.2014 16:35

Дирекција за електронску управу, орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе покренуло је консултативни процес о предлогу Стратегије и Акционог плана развоја еУправе у Републици Србији у периоду од 2015 до 2018. године. Консултативни процес покренут је ради прибављања мишљења стручне и шире јавности у вези са сагледавањем потреба и приоритета развоја еУправе до 2018. године.

Данас је у Београду одржана радионица на којој је представљена Стартегија развоја еУправе у РС. Радионицу је отворио државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић. Он је позвао све заинтересоване да своје коментаре оставе на http://javnerasprave.euprava.gov.rs/ све до 19.децембра 2014.године.

Влада мора да се прилагоди грађанима и привреди када је у питању развој еУПраве у РС. Зато смо и направили стартегију и акциони план и радни материјал за ову радионицу смо у петак поставили на сајт Дирекције за еУправу.

Стратегија развоја еУправе дефинише основне циљеве, начела и приоритете унапређења стања електронске управе. Акциони план који се доноси на основу Стратегије обухвата активности, носиоце активности, рокове за реализацију, индикаторе успеха и финансијска средства неопходна за остварење сваке од активности. Стратегија се заснива на усвојеним опредељењима Владе који се односе на развој информационог друштва и реформу државне управе садржаних у Стратегији развоја информационог друштва у Републици Србији и Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији.

Важан елемент Стратегије је омогућавање грађанима да се јавне услуге, у што већој мери, користе посредством интернета и то преко националног Портала еУправа (који се налази на адреси www.еуправа.гов.рс) који ће представљати јединствену тачку приступа и магистралу за комуникацију са осталим порталима и системима државних органа који тренутно пружају електронске сервисе као што су еПорези, АПР, царина итд.

Остваривање права кроз компликоване управне поступке потребно је поједноставити. Уз комплетне, јасне и на интернету лако доступне информације о услугама, потребно је обезбедити висок ниво софистицираности што већег броја услуга и тиме остварити ефикасну електронску управу.

Општи циљеви Стратегије су: повећање задовољства корисника јавним услугама, смањење терета администрације за привредне субјекте и грађане, повећање ефикасности јавне управе употребом информационо-комуникационих технологија, национална и прекогранична интероперабилност (посебно са земљама ЕУ), повећање транспарентности и одговорности рада, јачање партиципације грађана у демократском одлучивању, заштита приватности података о личности и висок ниво безбедности, подршка и промовисање напредне, одрживе, свеобухватне и кориснички оријентисане електронске управе која ће бити подршка успостављању економије базиране на знању.

Стратегијом се наглашава значај коришћења националног Портала еУправа, развој интегрисаних електронских услуга и обједињавање постојећих
Стратегија развоја еУправе треба да донесе бројне новине увођења даљих технолошких могућности и ефикасније државне управе. Администрација је често негативно доживљавана од стране јавности, као нешто што плаћамо, а не ради за нас, рекао је Ожеговиц и додао да ће управо ова стратегија донети уштеде у времену. Администрација ће бити отворенија, транспарентнија, одговорнија и самим тим ће расти поверење у државу.

"Ова Стратегија и Акциони план имају упориште у реформи јавне управе, усвојене у фебруару 2014, али представљаће и важан сегмент новог Акционог плана који ћемо усвојити до краја јануара 2015.године", рекао је Ожеговић.

Direkcija za elektronsku upravu

"Ово су основе за убрзање увођења нових технолошких достигнућа, што је кроз историју доказано да мења начин функционисања и начин размишљања. Уверен сам да еУправа мења друштво, администрацију и бирократију, која је често доживљавана као нешто негативно у јавности", истакао је Ожеговић.

Према његовим речима, Стратегија представља моћан алат редизајна и промене коју грађани од нас очекују и доноси велику уштеду у времену и новцу, повећава ефикасност и јавност у раду јавне администрације и побољшава комуникацију државе са грађанина и што је јако важно доприноси смањењу корупције.Министарство ће и даље наставити да пружа подршку развоја ове области како би се достигао циљ ефикасне,модерне државе, једном речју делотворне, закључио је државни секретар.

Задаци које је потребно остварити до 2018. године су:

• 30% грађана користи услуге еУправе;

• 85% привредних субјеката користи услуге еУправе;

• Електронске услуге расположиве су како за кориснике у Републици

Србији, тако и за кориснике у иностранству.


Кључни приоритети даљег развоја еУправе су:

1. Заокруживање стратешког и законодавног оквира кроз следеће активности: Измене Закона о општем управном поступку , Закона о државној управи , Закона о локалној самоуправи , Закона о заштити података о личности , Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја , Закона о информационом систему РС , Закона о архивској грађи , Закона о привредним друштвима , Закона о републичким административним таксама , Закон о информационом систему органа и организација СРЈ , Закон о јединственом регистру становништва , Закон о полицији , Закон о пребивалишту и боравишту грађана и усклађивање са међународном регулативом; Установити законски оквир за поновно коришћење података јавне управе имплементацијом Directive on the reuse of public sector information (Directive 2003/98/EC), као и препорука о коришћењу отворених података у јавној управи (Open Data Initiative); Доношење Закона о инспекцијском надзору, Закона о информационој безбедности, Закона о националној инфраструктури геопросторних података и Закона о електронском пословању;Доношење подзаконских аката којима ће се ближе уредити област еУправе.

2. Унапређење инфраструктуре која ће обезбедити електронску управу: Успостављање основних електронских регистара (Регистар грађана , Регистар просторних података, Адресни регистар), унапређење постојећег Регистра катастра непокретности, омогућавање ефикаснијег коришћења Регистра привредних субјеката (прописати правила упита и омогућити лакши приступ подацима који су јавни), формирање додатних регистара као што је Регистар органа државне управе и Регистар запослених у органима државне управе који се ослањају на већ постејећи Регистар корисника јавних средстава и Регистар запослених, именованих, постављених и ангажованих лица у јавном сектору, формирање регистара свих ИКТ ресурса органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, унапређивање и прописивање правила за коришћење мрежне и серверске инфраструктуре електронске управе, унапређење сервисне магистрале органа јавне управе (GSB).

Омогућавање безбедног и несметаног приступа подацима на следећи начин:

1. извршити класификацију података;
2. поставити и дефинисати правила за поновну употребу података који су већ у систему јавне управе;
3. омогућити отвореност података (Опен Дата);
4. омогућити адекватно архивирање података;
5. дефинисати правила заштите података.

Електронске услуге:
1. имплементирати у складу са потребама корисника (према ЕУ препорукама);
2. организационе процесе прилагодити примени информационо комуникационих технологија;
3. омогућити коришћење услуга корисницима из иностранства;
4. посебну пажњу посветити услугама које доприносе развоју пословања (нарочито за мала и средња предузећа);
5. промовисати електронске сервисе истицањем предности које имају корисници електронских у односу на кориснике класичних сервиса;
6. омогућити онлине едукацију, како за грађане, тако и за државне службенике у области ИКТ-а (еУчење на Порталу), а посебно за коришћење електронских сервиса.

Подизање нивоа приступачности електронских услуга за све групе корисника и то посебно за националне мањине, социјално угрожене, особе са инвалидитетом и сл. а у складу са стандардима еПриступачности .


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација


Коментари

категорије

aрхива

Тражи