Elektronski sertifikati

Elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje Sertifikaciono telo. To je elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Elektronski sertifikat može da se shvati kao digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o korisniku sertifkata kao i podatke o njegovom izdavaocu.

Sertifikaciono telo je pravno lice koje drugim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i druge usluge povezane sa ovom delatnošću. U ovom trenutku postoje četiri registrovana Sertifikaciona tela u Republici Srbiji na čijim veb stranicama se mogu naći procedure za izdavanje elektronskih sertifikata, kao i neophodan softver za njihovu upotrebu.

Instaliranje elektronskog sertifikata

Preduslov za instaliranje elektronskog sertifikata, sva četiri registrovana Sertifikaciona tela, jeste instalirani drajver za čitač smart kartica ili USB token.

Po uspešnom instaliranju elektronskog sertifikata, proverite da li se elektronski sertifikat očitava u skladištu ličnih sertifikata (Control Panel\Internet Options\Content\Certificates\Personal).

Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" RJ za elektronsko potpisivanje - CEPP

Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima
Instaliranje klijentskog softvera A.E.T. SafeSign i korišćenje smart kartica i USB tokena - sažeto uputstvo

 

Video uputstvo - instaliranje elektronskog sertifikata Pošte

Napomena: Elektronski sertifikati "Posta CA Root" i "Posta CA 1“, middleware aplikacija SafeSign i drajver za Omnikey čitač kartice nalaze se na disku koji ste dobili prilikom uručenja elektronskog sertifikata.

Privredna komora Srbije - PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije)

Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima
Instaliranje hardvera i softvera - Uputstvo
Preuzimanje i instaliranje sertifikata PKS CA 


Halcom CA

Postupak naručivanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata:
http://www.halcom.rs/vise-o-sertifikatima/ 

Preuzimanje Nexus programa neophodnog za rad kvalifikovanog sertifikata:
http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/kvalifikovani-sertifikat/preuzimanje-softvera-nexus-personal/

Najčešće postavljana pitanja u vezi elektronskih sertifikata:
http://www.halcom.rs/rs/podrska/?action=GoToCategory&data=58%2Fall%2Fposition%2F0%2F10


MUP R�� - Sertifikaciono telo MUP RS

Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima
Uputstvo za instaliranje aplikacije password changer, middleware za elektronsku ličnu kartu
MUPCARoot, MUPCAGrađani, uputstvo za preuzimanje i instaliranje sertifikata na Windows XP
MUPCARoot, MUPCAGrađani, uputstvo za instaliranje sertifikata na Windows7 i WinVista

Napomena: Korisnicima se preporučuje da ne koriste više od jednog klijentskog softvera na istom računaru, jer se u tom slučaju ne može garantovati funkcionalnost softvera. Ako korisnik želi da koristi i MUP-ov (ličnu kartu) i PTT sertifikat na jednom računaru, preporuka je da se prvo instalira RSIDCardMW (Republic of Serbia ID Card Module), a zatim SafeSign.


Aplikacija za potpisivanje elektronskog dokumenta i proveru elektronskog potpisa

Osnovni format za akta javne uprave u elektronskoj formi je namenjen slučajevima gde elektronska forma treba, na što jednostavniji i direktniji način, da zameni papirnu formu. Standardna Aplikacija za potpisivanje i proveru elektronskog potpisa (e-potpis) se koristi za operacije nad elektronskim dokumentom u osnovnom formatu, što uključuje potpisivanje elektronskog dokumenta, proveru elektronski potpisanog dokumenata i podataka o statusu povučenosti sertifikata. Aplikacija omogućava pregled dokumenta u PDF/A formatu, tako da se pri potpisivanju izmene odmah čuvaju. Za potpisana dokumenta, aplikacija ima mogućnost da proveri elektronski potpis i izdvoji sadržaj koji je predmet potpisa iz svih formata elektronskog potpisa predviđenih podzakonskim aktima Zakona o elektronskom potpisu. Aplikaciju mogu da preuzmu samo zaposleni u okviru državnih organa i koji pristupaju stranici unutar mreže državnih organa.

Preuzimanje aplikacije za elektronsko potpisivanje