Град Сремска Митровица

Захтев за промену имена/презимена
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за промену личног имена

Датум последњег ажурирања

16.04.2019

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
-
СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Захтев за промену личног имена (имена, презимена, односно имена и презимена), подноси лице (лично) које жели да изврши промену. Захтев се подноси Градској управи на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште, односно боравиште.

Где и како

Захтев за промену личног имена у матичним књигама можете поднети  надлежном органу управе можете
 - Поднети и платити електронским путем*  (дугме „еУслуга“ изнад и испод овог текста) или општом уплатницом. До исте услуге можете доћи и Преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУправа – електронске услуге;
*Више о плаћању такси електронски преко Портала еУправа погледајте на страници ПОМОЋ/Плаћање
-
Или можете само преузети образац захтева као и изјаву о сагласности за прибављање података (доле у параграфу „Оригинални обрасци“) и исти попунити и послати поштом или предати лично на шалтеру Услужног центра Градске управе Града Сремска Митровица.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је
обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прикупљање података)

ПРИЛОЗИ (ДОКАЗИ) за олучивање које доставља странка:
- Фотокопија важеће личне карте
- Доказ о уплаћеној републичкој административној такси на ж.р. број 840-742221843-57, позив на број  97
  75234
у корист Буџета Републике Србије у износу од 780,00 динара
-
Доказ о уплаћеној градској административној такси на ж.р. 840-742241843-03, позив на број  97 75234,
  у корист Буџета Града Сремска Митровица, у износу од 200,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ - (Прибављају се по службеној дужности, осим у случају кад су чињенице рођења, закључење брака, држављанства и смрти, настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити) :
- Извод из матичне књиге рођених (МКР) подносиоца захтева
- Извод из матичне књиге венчаних (МКВ) – (само ако је подносилац захтева у браку)
- Уверење о држављанству Републике Србије
- Извод из матичне књиге рођених за децу – (за подносиоца захтева који има децу)
- Уверење по члану 282. Породичног закона
- Уверење да се против подносиоца захтева не води истрага / није подигнута оптужница
- Уверење да лице није осуђено за кривично дело које се гони по службеној дужности
- Уверење Министарства финансија, пореске управе – филијала Сремска Митровица да је поднослац захтева
  измирио пореске обавезе
- Уверење Градске управе за буџет и финансије града Срмска Митровица да је подносилац захтева измирио
  порез на имовину физичких лица
- Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и децу.

Детаљније информације могу се добити на  број 022/215-21-31

Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају само Републичку административну таксу и то умањену за 70% .

Правна подлога

- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97 и 31/01 и  "Службени гласник РС"
  број 30/10, 18/
2016)
- Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09
,145/2014, 47/2018)
- Породични закон ("Службени гласник РС" број 18/05
, 6/2015)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете