Град Сремска Митровица


Назив услуге

Захтев за исправку података у матичним књигама

Датум последњег ажурирања

 12.04.2019

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Поступак за исправку грешке у матичним књигама води се по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес, у складу са прописом којим се уређује општи управни поступак.

Где и како

Захтев за исправку података у матичним књигама можете поднети  надлежном органу управе :
 - Online (кликом на плаво дугме  еУслуга), уз отворен кориснички налог или пријавом са електронским 
   сертификатом (у зависности од потребног нивоа аутентификације).
   (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
   Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).
-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати,
   попунити, потписати  и послати поштом или предати лично на шалтеру 6 Услужног центра Градске
   управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је обавезно попунити и потписати  Изјаву о сагласности за прибављање података)

ПРИЛОЗИ (ДОКАЗИ) за одлучивање које доставља странка:
1. Лична карта на увид (или фотокопија/очитана лична карта),
2. Документа која служе као доказ о чињеницама и истинитости о подацима које треба исправити или допунити.

ПРИЛОЗИ
(ДОКАЗИ) које орган прибавља по службеној дужности, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
1. Извод из матичне књиге (рођених, умрлих или венчаних), за кој
и се тражи исправка.

Податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у страној земљи, прибавља подносилац захтева. 

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.
Ближе информације могу се добити и на телефон 022/215-21-31

Корисни линкови

Град Сремска Митровица 
Народна скупштина РС  (претрага закона)

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97,  31/01  и  "Службени гласник РС"  број  30/10, 18/16),
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09, 145/14, 47/18)Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете