Град Сремска Митровица

Захтев за исправку података у матичним књигама
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за исправку података у матичним књигама

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Исправка у матичним књигама врши се због грешке која настане приликом уписа,  допуне уписа новом чињеницом и слично.
Исправку података у матичним књигама после закљученог уписа, матичар може извршити само на основу решења надлежног органа по месту вођења матичне књиге у којој треба да се изврши исправка.  Исправке у матичним књигама могу се вршити по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес.

Где и како

Захтев за исправку података у матичним књигама можете поднети  надлежном органу управе :
 - Online (кликом на плаво дугме  еУслуга), уз отворен кориснички налог или пријавом са електронским 
   сертификатом (у зависности од потребног нивоа аутентификације).
   (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
   Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).
-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати,
   попунити, потписати  и послати поштом или предати лично на шалтеру 6 Услужног центра Градске
   управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је обавезно попунити и потписати  Изјаву о сагласности за прибављање података)

ПРИЛОЗИ (које орган прибавља по службеној дужности, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити):

1. Извод из матичне књиге (рођених, умрлих или венчаних), за коју се тражи исправка,
2. Извод из матичне књиге или другу јавну исправу, на основу које се врши исправка података.

Податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у страној земљи, прибавља подносилац захтева. 

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.
Ближе информације могу се добити и на телефон 022/610-566 лок:143 и 610-539.

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97,  31/01  и  "Службени гласник РС"  број  30/10, 18/2016)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09, 145/2014)

Корисни линкови

Град Сремска Митровица 
Народна скупштина РС  (претрага закона)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете