Град Сремска Митровица

Захтев за издавање уверења/потврде из бирачког списка
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање потврде о бирачком праву

Датум последњег ажурирања

15.07.2019. 

Орган задужен за спровођење

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
Град Сремска Митровица
Служба за лична стања грађана
Трг Светог Димитрија13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право и служи само за изборе.
У део јединственог бирачког списка који се води за територију Града Сремска Митровица уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.
НАПОМЕНА: Бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.

Где и како

Информацијa о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 022/215-2084, или провером на инернет сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ).
Захтев за издавање потврде о бирачком праву, подноси лице уписано у ЈБС или овлашћени подносилац изборне листе, органу надлежном за вођење списка у поступку кандидовања приликом избора за органе Републике, АП Покрајине и јединице локалне самоуправе.


Захтев се може поднети:
- Електронским путем (дугме „еУслуга“ изнад и испод овог текста) - уз отворени налог или eлектронски   сертификат.
-
До исте услуге можете доћи и преко сајта Града Сремска Митровица-избором еУправа-електронске услуге.

- Образац захтева можете и само одштампати (из параграфа "Оригинални обрасци", попунити и послати поштом или
 
 предати лично, на шалтерима  Услужног центра Градске управе, или у канцеларији 8а.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити фотокопију личне карте (очитана л.к.) и решење о подносиоцу изборне листе или овлашћење за подносиоца изборне листе, када исти захтева издавање потврде о бирачком праву за кандидате на изборној листи.

Решење о подносиоцу изборне листе, прибавља орган по службеној дужности.

НАПОМЕНА: Према Закону о републичким административним таксама, за захтев се плаћа републичка административна такса у износу од 320 динара (Тарифни број 1.), док се за потврду плаћа такса у износу 320 динара (Тарифни број 11.)

Републичка административна такса се уплаћује:
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 75234
Сврха : уплата републичке административне таксе
Прималац : буџет Републике  Србије

На поднеске и радње у изборном поступку, такса се не плаћа.

Правна подлога

Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00, 57/03-одлука УСРС, 72/03-др. закон, 75/03-исправка др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 28/11-одлука УС, 36/01 и 104/09-др.закон) у члану 44. став 2. тачка 1.,

Закон о избору председника Републике ("Службени гласник РС" број 101/17 и 104/09) у члану 11. став 3. тачка 3.,

Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине" број 23/14) у члану 26. став 2. тачка 1., као  и

Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) у члану 19. став 2. тачка 1. предвиђају потврду о бирачком/изборном праву као обавезни део документације који се подноси у поступку кандидовања.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете