Град Сремска Митровица

Захтев за издавање уверења/потврде из бирачког списка
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање уверења / потврде из  бирачког списка

Орган задужен за спровођење

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
Град Сремска Митровица
Служба за лична стања грађана
Трг Светог Димитрија13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.
У бирачки списак Града Сремска Митровица уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Где и како

Информацијa о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 022/610-566, лок:176, 
или провером на инернет сајту
 Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем матичног броја.

Захтев за издавање уверења/потврде из бирачког списка може се поднети  надлежном
органу управе :
     -    Користећи еУслуге Портала - уз отворени налог или поседовање
          електронског сертификата.
     -    Преко сајта Града Сремска Миторвица – избором еУслуге;
     -    Образац захтева можете и само одштампати,  попунити и послати поштом или
          предати лично на шалтерима  Услужног центра Градске управе, или у канцеларији 8а.
 

НАПОМЕНА: Према Закону о републичким административним таксама, за захтев се плаћа републичка
административна такса у износу од 
310 динара (Тарифни број 1.), док се за потврду/уверење плаћа
такса у износу 
310 динара (Тарифни број 11.)

Уз захтев прилажем доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 75234
Сврха : уплата републичке административне таксе
Прималац : буџет Републике  Србије

На поднеске и радње у изборном поступку, такса се не плаћа. 

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС" број 72/09)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете