Град Пожаревац


Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Пожаревца
Одељење за општу управу и скупштинске послове
Служба за матичарске послове

Опис

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана о коме се води: матична књига рођених, венчаних и умрлих.
Извод из матичне књиге рођених, који се издаје на основу података из матичне књиге рођених, је јавна исправа.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу и обрасцу намењеном иностранству за лица рођена у Пожаревцу, странка подноси матичару надлежне Службе за матичарске послове Градске управе града Пожаревца. Уз захтев се прилаже доказ о уплаћеној републичкој такси у износу од 310,00 динара и доказ о уплаћеној накнади за услуге Градске управе у износу од 350,00 динара за извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу, односно доказ о уплаћеној републичкој такси у износу од 490,00 динара и доказ о уплаћеној накнади за услуге Градске управе у износу од 350,00 динара за издавање извода на обрасцу намењеном иностранству.

Напомена: Републичка административна такса се не плаћа у случајевима предвиђеним чланом 19. Закона о републичким административним таксама.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 109/2009, 4/2010. и 10/2010.)Град Пожаревац

http://www.pozarevac.rs

Дринска 2

012 539 761

-

еАнкете