Град Вршац

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА Градска управа се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности Града, стручних послова за потребе Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа. Одлуку о организацији Градске управе доноси Скупштина Града. Градском управом руководи начелник Градске управе. Начелника поставља и разрешава Градско веће на основу јавног огласа на период од 5 година. Начелник Градске управе је Јован Кнежевић, дипл. правник (са положеним правосудним испитом). Постављен је 2013. године. Телефон и и-мејл адреса: начелник Градске управе 013/ 800 578 e-mail: jknezevic@vrsac.org.rs факс: 013/ 800 518 Организација Градске управе Града Вршца заснива се на одељењима, као основним унутрашњим организационим јединицама, одсецима унутар одељења и службама. Руководиоце организационих јединица распоређује начелник Градске управе. Одељење се образује за обављање сродних и међусобно повезаних нормативно-правних, студијско-аналитичких, управних, управно-надзорних, финансијско-материјалних, информатичко-документационих, стручно-оперативних и административних послова. Одсеци се образују унутар одељења сходно ужој повезаности групе послова. Службе, као посебне организационе јединице, образују се за обављање заједничких послова. У надлежност Градске управе спадају селедећи послови: 1. припрема нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће, 2. извршавање одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, 3. решавање у управном поступку у првом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима, 4. управни надзор над извршавањем прописа и других аката, 5. извршавање законских и других прописа чије је извршавање поверено Граду, 6. стручни и други послови које утврди Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће, 7. достављање најмање једном годишње извештаја о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова Скупштини Града, Градоначелнику, Градском већу, као и други послови.

Уверење о држављанству
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање Уверења о држављанству

Орган задужен за спровођење

ГРАД  ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије.
Уверење се издаје на захтев странке.

Где и како

Републичка административна такса износи 740.00 динара док накнада Општинске управе и достава износи 200.00 динара.

ВАЖНА НАПОМЕНА : Пре коришћења услуга еУправе и пре плаћања административних такси молимо Вас да позивом на број 013/800-510 проверите да ли сте уписани у Књигу држављања која се води за мат. под. Вршац. 
 
НАПОМЕНА: Лица која су рођена пре 1973. године уверења о држављанству могу извадити по месту рођења оца, лица рођена у периоду од 1973. до 1980. године уверења могу извадити по месту пребивалишта оца у тренутку њиховог рођења, а лица рођена после 1980. године уверења о држављанству могу извадити у Општинској управи општине Вршац..
Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом Министарству, захтев за издавање извода из МКЈД подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.
Лицима која су примљена у држављанство Р Србије решењем овог Министарства, а по основу одредби Закона о држављанству Р Србије (“Службени гласник РС” 135/04 и 90/07), чињеница стицања држављанства Р Србије уписује се у матичне књиге надлежних општина, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Р Србије.
 
ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

члан 19.

Не плаћа се такса за:

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију,
односно за рефундацију јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним
евиденцијама;
4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења
катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја,
као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања
јавних прихода;
6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачкоинвалидске
заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује
финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава
породичног насиља;
7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената,
стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе;
9) списе и радње у поступку за сахрањивање;
10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;
11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
12) поднеске јавном тужилаштву;
13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;
14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;
15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за
кандидовање;
16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
17) за потврду о пријему захтева;
18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт. 

Правна подлога

Закон о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/2004. од 21.12.2004. године)
Закон о изменама и допунама закона о држављанству ("Службени гласник РС" број 90/2007. од 24.09.2007. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Вршац

www.vrsac.org.rs

Трг победе 1

013800 500

013830 164

еАнкете