Град Сремска Митровица

Извод из матичнe књигe умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Извод из матичне књиге умрлих

Датум последњег ажурирања

 18.02.2019

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 - СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -
 ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Матичне књиге су основне службене евиденције  о личном стању грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама.
Извод из матичне књиге умрлих, који се издаје на основу података које садржи МКУ, има карактер јавне исправе и нема ограничени рок важења.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих ( на домаћем или међународном обрасцу) можете:
Поднети и платити електронским путем* - (дугме „еУслуга“ изнад и испод овог текста) или општом уплатницом.
  До исте услуге можете доћи и Преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУправа – електронске услуге;
*Више о плаћању такси електронски преко Портала еУправа погледајте на страници ПОМОЋ/Плаћање 
- Или можете само преузети образац захтева  (доле у параграфу „Оригинални обрасци“) и исти попунити
  и послати поштом или предати лично на шалтеру 9 и 10 Услужног центра Градске управе Града Сремска Митровица. 
Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити фотокопију личне карте (очитана л.к.) и доказе о уплати:

1. Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 75234
Сврха : уплата републичке административне таксе
Прималац : буџет Републике  Србије
износ од 430,00 дин. за извод из МК на домаћем обрасцу
износ од 720,00  дин. за извод из МК  на међународном обрасцу

2. Доказ о уплаћеној Градској административној такси
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 75234
Сврха : уплата градске административне таксе
Прималац : буџет Града Сремска Митровица
износ од 60,00  дин. за извод из МК на домаћем обрасцу;
износ од 200,00  дин. за извод из МК  на међународном обрасцу

Напомена: 
„Сходно члану 83. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 145/14), изводи из матичних књига се издају на захтев лица из члана 41. истог Закона, односно лицу на које се подаци у матичним књигама односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.“

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају само Републичку административну таксу и то умањену за 70% .

Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама
.

Детаљније  информације налазе се на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон 022/610-539.


Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" бр.20/09)

Корисни линкови

Град Сремска Митровица
Народна скупштина РС (претрага закона)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете