Град Сремска Митровица

Извод из матичне књиге рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 - МАТИЧАР -
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13, 22000  СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Матичне књиге су основне службене евиденције  о личном стању грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама.
Извод из матичне књиге рођених, који се издаје на основу података које садржи МКР, има карактер јавне исправе и нема ограничени рок важења.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети  надлежном органу управе:
-  Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или поседовање електронског сертификата;
-  Преко сајта Града Сремска Митровица избором еУправа – електронске услуге;
-  Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом или предати лично
    на шалтеру 9 i 10  Услужног центра Градске управе.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати такси.

 1.Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 75234
Сврха : уплата републичке административне таксе
Прималац : буџет Републике  Србије
износ од 430,00 дин. за извод из МК на домаћем обрасцу
износ од 720,00 дин. за извод из МК  на међународном обрасцу

2.Доказ о уплаћеној Градској административној такси
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 75234
Сврха : уплата градске административне таксе
Прималац : буџет Града Сремска Митровица
износ од 60,00 дин. за извод из МК на домаћем обрасцу;
износ од 200,00 дин. 
за извод из МК  на међународном обрасцу

Детаљније  информације налазе се на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон 022/610-539.

Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају само Републичку административну таксу и то умањену за 70% .
Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" бр.20/09)

Корисни линкови

Град Сремска Митровица
Народна скупштина РС (претрага закона)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете