Град Сремска Митровица

Уверење о држављанству
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о држављанству

Датум последњег ажурирања

12.02.2019

Орган задужен за спровођење

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- Служба за лична стања грађана -
Трг Светог Димитрија 13
22000 Сремска Митровица

Опис

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије.

Уверење се издаје на захтев странке, односно овлашћеног пуномоћника.

Где и како

Захтев за издавање уверења о држављанству, надлежном органу управе, можете:

- Поднети и платити електронским путем*  (дугме „еУслуга“ изнад и испод овог текста) или општом уплатницом. До исте услуге можете доћи и Преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУправа – електронске услуге;

*Више о плаћању такси електронски преко Портала еУправа погледајте на страници ПОМОЋ/Плаћање

- Или можете само преузети образац захтева (доле у параграфу „Оригинални обрасци“) и исти попунити и послати поштом или предати лично на шалтеру 9 и 10 Услужног центра Градске управе Града Сремска Митровица.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити фотокопију личне карте (очитана л.к.) и доказе о уплати:

1. Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 75234
Сврха : уплата републичке административне таксе
Прималац : буџет Републике  Србије
Износ: 780,00 дин.

2. Доказ о уплаћеној Градској административној такси,
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 75234
Сврха : уплата градске административне таксе
Прималац : буџет Града Сремска Митровица
Износ од   60,00 ди

Детаљније информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 022/610-539.

Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају само Републичку административну таксу и то умањену за 70% .

Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама.

Правна подлога

Закон о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/04, 90/07 и 24/18)

Корисни линкови

Град Сремска Митровица

Народна скупштина РС (претрага закона)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете