Град Сремска Митровица

Уверење о држављанству
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о држављанству

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- МАТИЧАР -

Опис

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије.
Уверење се издаје на захтев странке.

Где и како

Захтев за издавање уверења о држављанству  може се поднети  надлежном органу управе:
 - Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
 - Преко сајта Града Сремска Митровица  избором еУправа - електронске услуге;
 - Образац захтева можете и само одштампати, попунити, и послати поштом или предати лично на шалтеру 9 i 10 
   Услужног центра Градске управе. 

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.

1.Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 75234
Сврха : уплата републичке административне таксе
Прималац : буџет Републике  Србије
Износ: 780,00 дин.

2.Доказ о уплаћеној Градској административној такси
,
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 75234
Сврха : уплата градске административне таксе
Прималац : буџет Града Сремска Митровица
Износ од   60,00 ди

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 022/610-539.


Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају само Републичку административну таксу и то умањену за 70% .
Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама.

Правна подлога

Закон о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/2004 и 90/2007)

Корисни линкови

Град Сремска Митровица
Народна скупштина РС (претрага закона)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете