Општина Сокобања

Извод из матичне књиге рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА СОКОБАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице (лице на које се подаци односе, члан његове уже породице, усвојитељ или старатељ и друга лица на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја)  надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења.

Уз захтев прилажем доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 310,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 490,00 динара за интернационалне изводе.

Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)

Захтев за издавање докумената путем интернета

Захтеве за издавање докумената путем интернета можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу и да приликом пријема тражених докумената платите ПТТ услугу.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Сокобања

www.opstinasokobanja.com

- -

0000000

-

еАнкете