Град Вршац

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА Градска управа се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности Града, стручних послова за потребе Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа. Одлуку о организацији Градске управе доноси Скупштина Града. Градском управом руководи начелник Градске управе. Начелника поставља и разрешава Градско веће на основу јавног огласа на период од 5 година. Начелник Градске управе је Јован Кнежевић, дипл. правник (са положеним правосудним испитом). Постављен је 2013. године. Телефон и и-мејл адреса: начелник Градске управе 013/ 800 578 e-mail: jknezevic@vrsac.org.rs факс: 013/ 800 518 Организација Градске управе Града Вршца заснива се на одељењима, као основним унутрашњим организационим јединицама, одсецима унутар одељења и службама. Руководиоце организационих јединица распоређује начелник Градске управе. Одељење се образује за обављање сродних и међусобно повезаних нормативно-правних, студијско-аналитичких, управних, управно-надзорних, финансијско-материјалних, информатичко-документационих, стручно-оперативних и административних послова. Одсеци се образују унутар одељења сходно ужој повезаности групе послова. Службе, као посебне организационе јединице, образују се за обављање заједничких послова. У надлежност Градске управе спадају селедећи послови: 1. припрема нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће, 2. извршавање одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, 3. решавање у управном поступку у првом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима, 4. управни надзор над извршавањем прописа и других аката, 5. извршавање законских и других прописа чије је извршавање поверено Граду, 6. стручни и други послови које утврди Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће, 7. достављање најмање једном годишње извештаја о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова Скупштини Града, Градоначелнику, Градском већу, као и други послови.

Извод из матичне књиге рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

ГРАД  ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења. Уз захтев прилаже доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 420,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 690,00 динара за интернационалне изводе, и доказ о уплаћеној Накнади за услуге Општинске управе и трошкове доставе од 200,00 динара на домаћем и интернационалном обрасцу. 

ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

члан 19.

Не плаћа се такса за:

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију,
односно за рефундацију јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним
евиденцијама;
4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења
катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја,
као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања
јавних прихода;
6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачкоинвалидске
заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује
финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава
породичног насиља;
7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената,
стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе;
9) списе и радње у поступку за сахрањивање;
10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;
11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
12) поднеске јавном тужилаштву;
13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;
14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;
15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за
кандидовање;
16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
17) за потврду о пријему захтева;
18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Вршац

www.vrsac.org.rs

Трг победе 1

013800 500

013830 164

еАнкете