Grad Kikinda

Zahtev za promenu imena/prezimena
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za promenu ličnog imena

Organ zadužen za sprovođenje

OPŠTINSKA UPRAVA KIKINDA
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Opis

Zahtev za promenu imena/prezimena podnosi lice (lično) koje želi da izvrši promenu imena/prezimena. 

Gde i kako

Zahtev za promenu imena podnosi se koordinatoru za matičarske poslove i lična stanja građana, u zgradi Opštine, prizemlje, kancelarija broj 1. Rok za rešavanje po zahtevu je 30 dana od dana podnošenja uredno popunjenog zahteva, a 60 dana ako se sprovodi poseban ispitni postupak.

Za sve informacije kontaktirati:  0230 410 120

Uz zahtev podnosi se:
1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Izvod iz matične knjige venčanih (ako je lice u braku),
3. Izvod iz matične knjige rođenih za decu ( ako lice ima decu)
4. Uverenje o državljanstvu
5. Uverenje od Osnovnog suda da se protiv lica koje traži promenu ličnog imena ne vodi postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti
6. Uverenje o prebivalištu MUP RS, PU Kikinda
7. Fotokopija lične karte
8. Uverenje od Sekretarijata za finansije (soba 21) i Ministarstva Finansija, Poreska uprava, Filijala Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 34, Kikinda (bivši SDK) da podnosilac zahteva nije poreski obveznik, odnosno da je izmirio obavezu plaćanja poreza
9. Potvrda o plaćenoj taksi.
Ukoliko lice prilaže druga dokumenta navesti.

Dokumenta moraju biti originalna ili overene fotokopije

Korisni linkovi

http://www.kikinda.org.rs

Pravna podloga

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik SRJ" broj 33/97 i 31/2001)
Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/09)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 108/09)

Originalni obrasciIzvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Kikinda

www.kikinda.org.rs

Trg Srpskih Dobrovoljaca 12

0230/410-100

-

eAnkete