Град Врање


Назив услуге

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима

Орган задужен за спровођење

Градска управа Врање
Секретаријат за финансије и привреду
Одсек локалне пореске администрације

Опис

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којима располаже Градска управа Врање, пореском обвезнику се на његов захтев издаје уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Где и како

Захтев за уверење се подноси на шалтеру 3 у Услужном центру или преко портала. За издавање уверења плаћа се локална административна такса у износу од 170, 00 динара на рачун 840-742241843-03 са позивом на број 97 47-114.

На основу Одлуке о локалним административним таксама, такса се не плаћа за:
списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
списе и радње у поступку за повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених јавних прихода,
списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама,
пријаве за упис у матичне књиге,
све врсте пријава и прилога уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода и других ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом признатих олакшица и ослобађања код плаћања пореза и других јавних прихода,
списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,
списе и радње у вези са школовањем ученика и студената,
списе и радње у вези са сахрањивањем,
поднеске упућене органима за представке и притужбе,
поднеске јавном тужилаштву,
списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу, и
списе и радње у поступку остваривања права на пензију.

 Град Врање

http://www.vranje.org.rs

Краља Милана 1

017 402-303

-

еАнкете