Општина Велико Градиште

Извод из матичне књиге рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења. Уз захтев прилажем доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 310,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 490,00 динара за интернационалне изводе, и доказ о уплаћеној општинској админ. такси од 105,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 385,00 динара за интернационалне изводе.

Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају Републичку административну таксу и то умањену за 70% (домаћи изводи 240 динара, интернационални изводи 294 динара) Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Велико Градиште

www.velikogradiste.org.rs

Житни трг 1

0000000

-