Републички геодетски завод

На основу одредбе члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) Републички геодетски завод је надлежан да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање, израду основне државне карте, одржавање регистра просторних јединица, утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра кућних бројева, улица и тргова, бонитирање земљишта, утврђивање катастарског прихода, уређење земљишта путем комасације, повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама, израду и развој геодетског информационог система, вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Уверење о називу улице и кућном броју

Орган задужен за спровођење

Републички геодетски завод

Надзорни орган

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Адресни регистар јесте основни и јавни регистар о кућним бројевима и називима улица и тргова у насељеном месту.
Адресни регистар обухвата утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и за грађевинске парцеле, означавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима и означавање насељених места, улица и тргова и вођење података о кућним бројевима, улицама и трговима.

Уверење о кућном броју садржи податке из Адресног регистра и то:
- Кућни број
- Назив улице
- Назив насељеног места
- Назив општине
- Назив катастарске општине
- Број катастарске парцеле
- Број дела парцеле 

Где и како

Издавање уверења о називу улице и кућном броју тренутно је доступнo on-line за територију општине Нови Београд.

Уверење о кућном броју за подручје осталих општина може се добити у надлежним службама за катастар непокретности.

Корисне информације

За утврђивање кућног броја потребно је поднети захтев надлежној служби за катастар непокретности.

Контакт информације o службама за катастар непокретности.

Правна подлога

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09)

Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 18/2010)

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-др. закон, 83/15, 112/15 и 113/17)

Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова („Службени гласник РС” број 16/12);

Правилник о Адресном регистру („Службени гласник РС”, бр. 16/12) 
Републички геодетски завод

http://www.rgz.gov.rs

Булевар војводе Мишића 39

+381 11 / 265-05-38

+381 11 / 265-22-22

еАнкете