Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Opšti postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata MUP (na ličnoj karti)


Naziv usluge

Opšti postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata MUP (na ličnoj karti)

Organ zadužen za sprovođenje

Policijska uprava za grad Beograd
Uprava za upravne poslove
Odeljenje za upravne poslove
Odsek za lične karte i prebivališta
Beograd, Ljermontova 12a

Nadzorni organ

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Opis

Kvalifikovani elektronski sertifikat je elektronski sertifikat koji je izdat od strane sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (u ovom slučaju MUP Republike Srbije) koji sadrži podatke predviđene zakonom.

Kvalifikovani elektronski sertifikati potvrđuju vezu između javnog kriptografskog ključa korisnika i identiteta korisnika koji je izvršio potpisivanje elektronskog dokumenta.
Kvalifikovani elektronski sertifikati i pripadajući privatni kriptografski ključevi koriste se za kvalifikovano elektronsko potpisivanje datoteka ili poruka i autentikaciju korisnika.

Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski potpis koji ispunjava uslove utvrđene zakonom i kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj.

Gde i kako

Policijske stanice na teritoriji Republike Srbije

Postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata za digitalno potpisivanje za građane koji već poseduju ličnu kartu sa čipom se sastoji iz sledećih koraka:

    1. Građanin se za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata obraća ovlašćenom službeniku MUP-a u Policijskoj stanici (lokalno registraciono telo), od koga dobija obrazac Ugovora (2 primerka) i Zahtev, ili se Ugovor i Zahtev mogu preuzeti sa portala eUprave ili sa zvaničnog sajta MUP-a Republike Srbije.

    2. Građanin predaje službeniku:
         – popunjen i svojeručno potpisan Zahtev,
         – popunjen i potpisan Ugovor (2 primerka. Potpisivanje se obavlja pred ),
         – lični elektronski identifikacioni dokument (lična karta) sa čipom.

    3. U Zahtevu za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata obavezno je da građanin popuni sva polja osim polja za e-mail i broj telefona koja su opciona.

    4. Ovlašćeni službenik utvrđuje identitet građanina i podatke koje je građanin upisao na Zahtevu na osnovu lične karte i potpisuje da je primio Zahtev.

    5. Službenik na oba primerka Ugovora preko potpisa Ovlašćenog lica stavlja okrugli pečat. Jedan primerak Ugovora spoji sa Zahtevom za izdavanje sertifikata, koji se do daljeg čuvaju u papirnom obliku.

    6. Ovlašćeni službenik generiše sertifikat na elektronskom identifikacionom dokumentu (ličnoj karti sa čipom). U postupku generisanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata obavezno je da građanin sam ukuca svoju lozinku za pristup kartici, koju je dobio prilikom uručenja lične karte. U slučaju da ne zna lozinku službenik radi deblokadu sa promenom lozinke gde takođe građanin kuca novu lozinku po želji.

    7. Po uspešnom generisanju sertifikata službenik predaje građaninu ličnu kartu i jedan primerak potpisanog Ugovora.

Pravna podloga

Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04)

Originalni obrasciKomentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-