Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Општи поступак издавања квалификованог електронског сертификата МУП (на личној карти)


Назив услуге

Општи поступак издавања квалификованог електронског сертификата МУП (на личној карти)

Орган задужен за спровођење

Полицијска управа за град Београд
Управа за управне послове
Одељење за управне послове
Одсек за личне карте и пребивалишта
Београд, Љермонтова 12а

Надзорни орган

Министарство унутрашњих послова

Опис

Квалификовани електронски сертификат је електронски сертификат који је издат од стране сертификационог тела за издавање квалификованих електронских сертификата (у овом случају МУП Републике Србије) који садржи податке предвиђене законом.

Квалификовани електронски сертификати потврђују везу између јавног криптографског кључа корисника и идентитета корисника који је извршио потписивање електронског документа.
Квалификовани електронски сертификати и припадајући приватни криптографски кључеви користе се за квалификовано електронско потписивање датотека или порука и аутентикацију корисника.

Квалификовани електронски потпис је електронски потпис који испуњава услове утврђене законом и којим се поуздано гарантује идентитет потписника, интегритет електронских докумената и онемогућава накнадно порицање одговорности за њихов садржај.

Где и како

Полицијске станице на територији Републике Србије

Поступак издавања квалификованог електронског сертификата за дигитално потписивање за грађане који већ поседују личну карту са чипом се састоји из следећих корака:

    1. Грађанин се за издавање квалификованих електронских сертификата обраћа овлашћеном службенику МУП-а у Полицијској станици (локално регистрационо тело), од кога добија образац Уговора (2 примерка) и Захтев, или се Уговор и Захтев могу преузети са портала еУправе или са званичног сајта МУП-а Републике Србије.

    2. Грађанин предаје службeнику:
         – попуњен и својеручно потписан Захтев,
         – попуњен и потписан Уговор (2 примерка. Потписивање се обавља пред ),
         – лични електронски идентификациони документ (лична карта) са чипом.

    3. У Захтеву за издавање квалификованог електронског сертификата обавезно је да грађанин попуни сва поља осим поља за e-mail и број телефона која су опциона.

    4. Oвлашћени службеник утврђује идентитет грађанина и податке које је грађанин уписао на Захтеву на основу личнe картe и потписује да је примио Захтев.

    5. Службеник на оба примерка Уговора преко потписа Овлашћеног лица ставља округли печат. Један примерак Уговора споји са Захтевом за издавање сертификата, који се до даљег чувају у папирном облику.

    6. Овлашћени службеник генерише сертификат на електронском идентификационом документу (личној карти са чипом). У поступку генерисања квалификованог електронског сертификата обавезно је да грађанин сам укуца своју лозинку за приступ картици, коју је добио приликом уручења личне карте. У случају да не зна лозинку службеник ради деблокаду са променом лозинке где такође грађанин куца нову лозинку по жељи.

    7. По успешном генерисању сертификата службеник предаје грађанину личну карту и један примерак потписаног Уговора.

Правна подлога

Закон о електронском потпису ("Службени гласник РС", број 135/04)

Оригинални обрасциКоментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете