Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. год на територији АПВ, чија је делатност у вези са пољ. производњом


Назив услуге

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Датум објављивања (последњег ажурирања)

06.07.2019. године.

Начин достављања пријава и рокови

Пријаве с траженом документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Садс назнаком „ КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ СА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ” или можете доставити лично на писарници покрајинских органа Управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Временски оквир конкурса

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 22.07.2019. године.

Правни основ

 На основу члана 11. и 22. став 4.Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број60/18,),  члана 38. став 4. и став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. Законии 44/2018 - др. закон) иУредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и  шумарство, расписује

Циљ и предмет конкурса

 Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољопривредне производње на територији АП Војводине.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацијупрограмских активности удружења грађана и побољшање услова рада удружења грађана

Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање трошкова организовања и одржавања локално традиционалних манифестација, као и изложби стоке.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“, на званичном сајту Покрајинског секретаријата и порталу е-Управе. 

Висина и намена подстицајних средстава

 
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу је 10.000.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за плаћање:

1. Трошкова закупа простора удружења.
2. Трошкова комуникација ( коришћења телефона и интернета).
3. Трошкова канцелариског материјала.
4. Путних трошкова.
5. Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима.
6. Трошкова ангажовања преводилаца.
7. Трошкова закупа сале.
8. Трошкова набавке опреме за удружење.
9. Трошкова израде софтвера и веб сајта удружења.
10. Трошкова издавања , штампања и дистрибуције часописа.
11. Трошкова штампања рекламног материјала.
12. Трошкова одржавања ТВ емисија.
13. Трошкова учешћа на сајмовима.

Корисници средстава

 Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и чија је делатност у вези с пољопривредном производњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције за привредне регистрепре 01.01.2019. године.

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу

 1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и печатом подносиоца пријаве;
2. читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са обавезним потписом и печатом подносиоца пријаве;
3. фотокопија личне карте одговорног лица;
4. детаљан план активности удружења за 2019. годину са временским оквиром;
5. детаљан буџет плана активности удружењаза 2019. годину;
6. изјаву подносиоца пријаве у ком Регистру и под којим бројем је Удружење регистровано, да би Покрајински секретаријат по службеној дужности могао да прибави решење о упису у регистар
7. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
8. потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија картона депонованих потписа (за рачун банке);
9. уверење Пореске управе о томе да је подносилац пријаве измирио пореске и друге јавне дажбине закључно са 31.12.2018. године;
10. фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила Агенција за привредне регистре.
11. изјава подносиоца пријаве да по истом основу није остварио подстицај од другог даваоца средстава, односно  да иста намена средстава није предмет другог поступка коришћења подстицаја.
12. изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса
13. интерни акт о антикорупцијској политици

Подносилац пријаве на образцу изјаве треба да се изјасни о томе да ли ће документацију под тачкама 6,7, 9 и 10 прибавити сам или је сагласан стим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

Обим активности и поступања Покрајинског секретаријата

 Комисију за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима образовао је Решењем  покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Број лица потребних за спровођење програма је 5.
Комисија је дужна да изради текст конкурса, правилника, прима и обрађује пристигле пријаве.
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата и на порталу е-Управе.

Поступак доношења одлуке

 Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), а на основу које је донет  Правилник о додели бесповратних средстава средстава за реализацију активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом, који је објављен у „Службеном листу АПВ“, на званичном сајту Покрајинског секретаријата и  порталу е-Управе.


Услови коришћења средстава

 ­ средства за подршку удружењима грађана чија је делатност повезана с пољопривредномпроизводњом, по овом конкурсу, додељују се бесповратно;
-  средства опредељена за овунамену могу бити додељена за програмске активности предвиђене за 2019.годину;
-  подносилац може поднети само једну пријаву;
- средства намењена за трошкове горива настале коршћењем сопственог возила или возила удружења грађана ограничавају се до 10.000 динара (правдање средстава је приложен  путни налог и рачун за купљено гориво) такође, трошкови дневница настали током путовања неће се признавати.
- бесповратна средства исплаћиваће се у складу с приливомсредстава у буџет АП Војводине;
- рок за реализацију  активностијесте 31.12.2019. године;
- корисник средстава је дужан да правда утрошак средства достављањем финансијског извештаја ( оргинал фактура, оверен извода банке да су фактуре плаћене, оверен извода банке да је дигнута готовина непосредно пред плаћање рачуна, фискалних рачуна, оверених уговора  и других конкретне доказе о наменском трошењу новца)  и  наративног извештаја;
- пријаве удружења која су користила подстицајна средства овог секретаријата или Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а нису оправдала наменско и законито коришћење тих средстава – неће се разматрати.
- плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
     - неблаговременe пријаве неће се разматрати;
­ конкурсна документација се не враћа.

Контакт за додатне информације

 Додатне информације можете добити путем телефона:021/487- 46-01 и 021/487-44-19од 10 до 14 часова.

Информације о могућности преузимања документације у електронској форми

 Текст конкурса, образац пријаве, образац листе чланова удружења, образац изјаве и Правилниксе могу се преузети са (www.psp.vojvodina.gov.rs).

НАПОМЕНА:

 

Све одредбе Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, а које нису предвиђене конкурсом, примењиваће се у овом Јавном конкурсу.

Оригинални обрасциКоментари

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

-

- -

-

-

еАнкете