Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Јавни позив за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите


Назив услуге

 Јавни позив за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 04.07.2019.

Орган задужен за спровођење

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије

Предмет оглашавања

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, на основу члана 38. став 2. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11-др. закон и 44/18-др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), Одлуке о расписивању Јавног позива за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите број: 401-00-980/1/2019-11 од 4.07.2019. године, упућује Јавни позив заинтересованим удружењима грађана, основаним ради побољшања положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица погинулих бораца и ради унапређења области неговања традиција ослободилачких ратова Србије, да поднесу предлоге пројеката који ће бити финансирани из буџета Републике Србије.
Приоритет у овом позиву јесте унапређивање социјалне укључености бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица погинулих бораца у Републици Србији, као и неговање традиција ослободилачких ратова Србије, кроз:
1. Промоцију тековина ослободилачких ратова Србије,
2. Јачање улоге удружења бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица погинулих бораца у локалној заједници.

Подносиоци предлога

- регистрована удружења грађана, са седиштем на територији Републике Србије;
- удружења која спроводе активности на територији Републике Србије;
- удружења која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;
- удружења која имају материјалне и људске ресурсе за спровођење пројекта;
- удружења која воде уредно финансијско пословање.

Потребна документација

 Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару, на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком, латиницом или писаћом машином, као и они који буду достављени без електронске верзије документације на ЦД-у или мимо прописаних образаца, неће се узети у разматрање. Свако удружење грађана има право да аплицира са једним предлогом пројекта, који ће реализовати у максималном трајању до шест месеци. Предлози пројеката који су били финансијски подржани од стране овог министарства, неће бити узети у разматрање.
Обавезна документација:
- Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта,
- Анекс 2 - Образац буџета пројекта,
- Анекс 3 - Наративни буџет,
- Анекс 4 - Извршни преглед пројекта (сви анекси доступни су на интернет адреси Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управе www.euprava.gov.rs),
- електронска верзија докумената са свим анексима на ЦД-у, искључиво у форматима Word и Excel.
Пожељна документација:
- Прилог 1 - модел уговора о партнерству, уколико се пројекат реализује у партнерству са удружењем грађана, локалном самоуправом, институцијом (доступан на интернет адреси Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управе www.euprava.gov.rs),
- фотокопија решења о регистрацији,
- фотокопија извода из статута удружења, у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује,
- извештај о уредном финансијском пословању у 2018. години (биланс стања и биланс успеха).
Пријаву за учешће на конкурсу по Јавном позиву подноси овлашћено лице удружења грађана и оно је одговорно за све податке из пријаве. Уколико се утврди нетачност података садржаних у пријави, иста ће бити одбачена. Удружења грађана, односно корисници средстава који нису испунили уговорне обавезе и поштовали процедуре везане за пројекте финансиране од стране Министарства на конкурсима у претходним годинама неће се узети у разматрање.

Критеријуми за оцену предложених пројеката

 Сваком предлогу пројекта биће додељен одређен број бодова од максималних 100. Предлози пројеката ће се процењивати на основу следеће скале:
КРИТЕРИЈУМ                                                                                       БОДОВИ
1 усклађеност предлога пројекта са приоритетима конкурса                    до 10
2 укљученост већег броја припадника циљних група у реализацију          
пројекта                                                                                                          до 5
3  учешће партнерских организација                                                           до 10
4  јасно састављен, реалан и оправдан буџет у складу са активностима    
пројекта, прецизно структуиран према врсти трошкова                            до 30                                              
5 јасно описани проблеми, предуслови реализације пројекта и     
активности   пројекта                                                                                    до 10
6 креативност и иновативност понуђених решења                                    до 20
7 јасно описани и мерљиви резултати пројекта, могућност развијања 
пројекта и његова одрживост                                                                       до 10
8 капацитети (технички и људски) подносиоца пројекта за реализацију
 пројектних активности                                                                                  до 5

Коришћење одобрених средстава

Одобрена средства удружење грађана може користити искључиво за спровођење прихваћеног пројекта. Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима. Удружење грађана не може користити одобрена средства за:
- промоцију политичких странака или ставова, нити за обављање делатности у циљу стицања профита;-
-покривање дуговања;
- намиривање пристиглих обавеза по основу лизинга и пасивне камате;
- ставки које се већ финансирају из других извора;
- куповину земље и изградња објеката;
- куповину опреме која не служи за спровођење пројектних активности и није у вези са пројектним активностима;
- индивидуално спонзорство за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, стипендије за студирање и обуку запослених у удружењима;
- куповину возила;
- ретроактивно финасирање пројеката који се тренутно спроводе или чија је реализација окончана.
Током реализације одобрених пројеката Министарство ће вршити контролу и процењивање (мониторинг и евалуацију) спровођења прихваћених пројеката. Негативни извештај утицаће на даље финансирање одобрених пројеката. Министарство има право да захтева модификацију пројекта, као и закљученог уговора, а на основу редовних и ванредних извештаја о реализацији пројектних активности, као и у складу са расположивим буџетским средствима. 

Рок и начин за подношење пријава

 Заинтересована удружења грађана дужна су да предлоге пројеката доставе најкасније до 5. августа 2019. године у 8 часова. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног рока. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Предлог пројекта доставља се у једном одштампаном примерку који мора бити оверен и у електронској форми на ЦД-у (искључиво у форматима Word и Excel), у затвореној коверти, препорученом поштом или курирским путем, односно личном доставом, са назнаком:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалнa питања
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту
на адресу: Македонска 4, Београд
на коверти обавезно треба назначити: пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА”
Листа вредновања и рангирања пројеката који се финансирају из опредељених средстава доноси се у року не дужем од 60 дана од дана закључења конкурса и објављује се на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управе www.euprava.gov.rs. На Листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку којом се одобрава финансирање пројектних активности надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука се објављује на званичној интернет страници надлежног органа www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управе www.euprava.gov.rs.
У складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), посебни корисници јавних средстава који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета дужни су да отворе посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.
Такође, посебни корисници јавних средстава који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета дужни су да доставе инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма/пројеката, односно за случај неизвршавања уговорне обавезе.
Корисници средстава дужни су да пре склапања уговора надлежном органу доставе изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

Корисни линкови

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалнa питања www.minrzs.gov.rsКоментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете