Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места


Правни основ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

Назив услуге

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 19.06.2019. године

I Орган у коме се попуњавају радна места

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26

II Радна места које се попуњавају

1. Радно место за издавање локацијских услова и верификацију, звање самостални саветник, Одсек за издавање локацијских услова, Одељење за спровођење обједињене процедуре, Сектор за за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење – 1 извршилац.

Опис посла: Обавља послове који се односе на спровођење планских докумената и предлаже мере за унапређење; издаје  локацијске услове за објекте из надлежности Републике Србије, издаје информације о локацији и ради мишљења на примену закона ван обједињене процедуре; пружа стручну помоћ и верификује документацију у поступку обједињене процедуре; учествује у пружању стручне помоћи општинама и имаоцима јавних овлашћења у вези са тумачењем и спровођењем планова у поступку обједињене процедуре; учествује у раду Комисије за планове ЈЛС на територији Републике; израђује информације, извештаје и анализе из делокруга свог рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд

2. Радно место за имовинско-правне послове у поступку издавања грађевинских и употребних дозвола и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола, звање самостални саветник, Одсек за ревизију (стручну контролу) техничке документације и издавaње грађевинских и употребних дозвола у обједињеној процедури кроз Централни информациони систем-електронске дозволе, Одељење за спровођење обједињене процедуре, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење -  1 извршилац.

Опис послова: Врши контролу података и испуњеност формалних услова које садржи захтев поднет кроз ЦИС за издавање грађевинских, привремених грађевинских и употребних дозвола, као и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола, у погледу законом прописаних услова у делу имовинско-правних односа; припрема нацрте решења грађевинских, привремених грађевинских и употребних дозвола, као и предлоге решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола; врши утврђивање испуњености услова за пријаву отпочињања радова и прослеђивања пројеката за извођење на противпожарну сагласност МУП-у;прати утврђене ставове других органа и судова из области имовинско-правних односа ради уједначености праксе у тој области; стара се о изради одговарајућих упутстава и информација за инвеститоре и припрема извештаје и анализе о објектима од значаја за Републику Србију; пружа правну помоћ странкама и органима јединица локалне самоуправе у поступку издавања грађевинских и употребних дозвола; израђује извештаје о стању из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање пет година радног искуства у струци,  положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд

3. Радно место  за контролу техничке документације у поступку издавања грађевинских, привремених грађевинских дозвола и решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, звање саветник, Одсек за ревизију (стручну контролу) техничке документације и издавaње грађевинских и употребних дозвола у обједињеној процедури кроз Централни информациони систем-електронске дозволе, Одељење за спровођење обједињене процедуре, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење, - 1 извршилац.

Опис послова: Врши преглед и проверава испуњеност формалних услова техничке документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање грађевинских, привремених грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевнинских дозвола; проверава усклађеност предметне документације са локацијским условима; учествује у изради предлога решења грађевинских или привремених грађевинских дозвола; координира израду закључка о одбацивању захтева; проверава испуњеност услова за пријаву радова; проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС и обавештава грађевинску инспекцију о приспелим изјавама; стара се о изради одговарајућих упутстава и информација за инвеститоре и припрема извештаје и анализе о објектима од значаја за Републику Србију; контактира са странкама у  поступку и органима јединице локалне самоуправе и о уоченим проблемима обавештава шефа Одсека; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко - технолошких или природно - математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

4. Радно место  за одрживи развој становања, звање саветник, Одсек за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности, Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, -  1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми стратешких документа, као и програма и пратећих аката из области стамбене подршке; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из области становања; учествује у изради мишљења о примени прописа везано за архитекстонске и грађевинско-техничке аспекте становања; прати рад непрофитних стамбених организација у вези квалитета пружања услуга корисницима; припрема анализе, извештаје и информације из области становања и учествује у предлагању мера за унапређење архитекстонских и грађевинских стандарда становања; прати спровођење стратешких документа и програма  и пројеката стамбене подршке; сарађује са локалним самоуправама и непрофитним стамбеним организацијама на припреми и спровођењу програма социјалног становања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

5. Радно место  за анализу и унапређење стања у области становања и комуналних делатности, звање самостални саветник, Одсек за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности, Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, -  1 извршилац

Опис послова: Анализира податке ради утврђивања стања у области становања и комуналних делатности, припремаинформације и извештаје и израђује предлоге мера за унапређење;припрема, прати, и координира контролу наменског коришћења средстава намењених за стамбену подршку; организује послове стручне помоћи и техничке подршке у изради и реализацији програма стамбене подршке и пружа стручну и техничку помоћ у сарањи са непрофитним стамбеним организацијама и корисницима стамбене подршке; прати спровођење пројеката којима се унапређује квалитет комуналне инфраструктуре и технички стандарди за становање, израђује извештаје и предлаже мере за унапређење; прати реализацију активности на унапређењу становања Рома; води базу података о закупцима на неодређено време у становима грађана, задужбина и фондација; сарађује са јединицама локаних самоуправа у прикупљању података о стамбеним потребама и капацитетима за спровођење мера стамбене политике на локалном нивоу; припрема моделе финансирања програма стамбене подршке који испуњавају услове за финансирање; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

6. Радно место  за  унапређење енергетске ефикасности у зградама, звање сааветник, Одсек за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности, Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност -  1 извршилац.

Опис послова: Припрема прилоге за анализу ефеката прописа и учествује у припреми мишљења о примени техничких прописа из делокруга Министарства који се односе на област енергетске ефикасности; учествује у изради анализе стања у области енергетске ефикасности у зградама у РС и припрема извештаје и информације о овој области; учествује у предлагању мере за унапређење енергетске ефикасности у зградама; учествује у припреми акционих планова за унапређење енергетске ефикасности у грађевинском и стамбеном сектору; пружа стручну помоћ правним и физичким лицима у вези са применом прописа из области енергетске ефикасности; учествује у хармонизацију прописа Европске уније у оквире националног законодавства у области енергетске ефикасности; учествује у изради техничких прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

7. Радно место  за  студијско аналитичке послове и вођење база података о енергетској ефикасности у зградама, звање саветник, Одсек за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности, Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност -  1 извршилац.  

Опис послова: Припрема предлоге програма за спровођење стратегија и прописа из области енергетске ефикасности у зградама, као и прилоге о анализи ефеката примене прописа; учествује у припреми мишљења о примени техничких прописа из делокруга министарства који се односе на област енергетске ефикасности зграда; врши контролу документације и припрема решења о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима зграда; учествује у припреми предлога аката, информација и извештаја који се односе на енергетску ефикасност зграда; пружа стручну помоћ странкама у поступку и институцијама и телима који се баве енергетском ефикасношћу, припрема упутства из дате области, као и примени информационог система - Централног регистра енергетских пасоша; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

8. Радно место  руководилац Групе, самостални саветник, Група за правне послове, Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, самостални саветник, -  1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, планира и усмерава рад државних службеника у Групи; учествује у изради нацрта закона и подзаконских аката из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; координира активности на припреми прописа из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; организује и координира активности на припреми анализа, информација и извештаја о праћењу примене прописа из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; Организује и учествује у припреми и давању мишљења и објашњења о примени прописа који уређују питања из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; сарађује са институцијама и органима државне управе и локалне самоуправе у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; учествује у међународној сарадњи и прати прописе других земаља у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

9. Радно место за правне послове у области архитектонске политике и грађевинских производа, звање саветник, Одсек за архитектонску политику и грађевинске производе, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, -  1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми стратешких и других докумената и прописа у области архитектонске политике и грађевинских производа; учествује у предлагању мера за унапређење архитектонске политике; припрема мишљења о примени закона и прописа који уређују питања из области грађевинских производа; учествује у хармонизацији са прописима Европске уније који уређују архитектонске делатности и грађевинске производе; пружа стручну помоћ другим органима, организацијама, јединицама локалне самоуправе и грађанима давањем мишљења и објашњења о примени прописа из области грађевинских производа; припрема информације, образаца и стручна упутстава за примену прописа из области становања;учествује у припреми извештаја и информација о примени прописа из области архитектонске делатности и грађевинских производа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:

•    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено)  

•    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
•    „Пословна комуникација„ - провераваће се путем симулације (писмено).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.  

IV Провера посебних функционалних компетенција

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи; Уредба о локацијским условима) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак)- провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи; Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем) - провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи; Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем) - провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 4: 

Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења и образложења о примени прописа из области становања) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о становању и одржавању зграда; Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 5:

 

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о становању и одржавању зграда; Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).

 

 За радно место под редним бројем 6: 

 

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област радапослови међународне сарадње и европских интеграција (познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније у области енергетске ефикасности зграда) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи; Закон о ефикасном коришћењу енергије) - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (знање енглеског језика - ниво Б1) – провераваће се путем теста.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестира
ња.  

 

За радно место под редним бројем 7:

 

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област радапослови међународне сарадње и европских интеграција (познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније у области енергетске ефикасности зграда) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи; Закон о ефикасном коришћењу енергије) - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (знање енглеског језика - ниво Б1) – провераваће се путем теста.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестира
ња.  

 

За радно место под редним бројем 8:

 

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима; организационо понашање) - провераваће се путем симулације  (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења и образложења из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности зграда (нацрта прописа, међународних уговора итд) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (ex анте и ex пост анализу ефеката стамбене политике и прописа из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности зграда) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о становању и одржавању зграда; Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 9:

 

Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (методологија припреме докумената јавних политика и формална процедурa за њихово усвајање) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката; усаглашеност прописа и општих аката у правном систему) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (
Закон о грађевинским производима и подзаконски акти за спровођење;

Закон о техничким захтевима за производе и подзаконски акти за спровођење овог закона): - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (знање енглеског језика - ниво Б1) – провераваће се путем теста.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестирања.  

V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места

 Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”

VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења

 Радмила Матић и Луција Девић тел: 011-3622-064, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10,00 до 13,00 часова

IX Општи услови за запослење

 Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци

X Рок за подношење пријава

 Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање

XI Пријава на јавни конкурс

Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати

 Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа

Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства. Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа

За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 15. jула 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Немањина 22-26). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

Напомена

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној  интернет  презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26. 

Оригинални обрасциКоментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете