Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину


Назив услуге

 Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 14.06.2019

Орган задужен за спровођење

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Надзорни орган

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Опис

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Kонкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

Право учешћа на Kонкурсу, као подносилац пријаве предлога програма има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство трговине, туризма и телекомуникација, чије је седиште у региону за који конкурише и које нема дуг по основу јавних прихода на дан подношења пријаве предлога програма.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на који се програм односи. Како би се осигурало да програми за који су планирана подстицајна средства покривају читаву територију Републике Србије, од максимално расположивих средстава финансираjу се изабрани програми, и то за:

1. Регион Војводине
2. Регион Шумадије и Западне Србије
3. Регион Источне и Јужне Србије
4. Регион Београда.

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм, док максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма износи 3.000.000 динара.

Финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину (Службени гласник РС, бр. 95/18) и у Финансијском плану Министарства за 2019. годину - за област заштите потрошача, на разделу 32, у оквиру Програма 1506 - Развој трговине и заштите потрошача, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активности 0007 - Подршка програмима удружења потрошача, на Економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама и износе укупно 20.000.000,00 (словима: двадесетмилиона) динара.

Рок за подношење пријава предлога програма је 05. јул 2019. године до 15,30 часова.

Јавни позив и Конкурсна документација могу се преузети са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs) и Портала е-Управе (www.euprava.gov.rs).

Где и како

Правни основ

Корисни линкови

Оригинални обрасциКоментари

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

еАнкете