Покрајински секретаријат за здравство

Листа вредновања и рангирања пријављених програма на Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години


Назив услуге

Листа вредновања и рангирања пријављених програма на Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години

Датум објављивања

3.  јуна 2019. године

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за здравство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу  средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма на Јавни конкурс за доделу  средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години објављен у ''Службеном листу АПВ'', број 19/19, дневном листу ''Дневник'' од 17. априла 2019. године, на порталу еУправа и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs, применом критеријума из члана 9. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години (''Службени лист АПВ'', број 17/19).

Право увида и подношење приговора

Листа вредновања и рангирања пријављених програма на јавни конкурс у складу са чланом 10. став 2. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство и учесници јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана њеног објављивања и право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Листа вредновања и рангирања пријављених програма на јавни конкурс објављује се и на порталу еУправа.

Приговор се може поднети на адресу Покрајински секретаријат за здравство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16 или непосредно путем писарнице покрајинских органа управе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16 или путем електронске поште на psz@vojvodina.gov.rs, са назнаком ''Приговор по Јавном конкурсу за доделу  средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години''. Образложену одлуку о  приговору учесника јавног конкурса на листу вредновања и рангирања пријављених програма доноси Комисија у року од најдуже 15 дана од дана његовог пријема.   

Правни основ

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години (''Службени лист АПВ'', број 17/19). 

Корисни линкови

www.zdravstvo.vojvodina.gov.rsКоментари

Покрајински секретаријат за здравство

-

- -

-

-

еАнкете